Veiledning

Begreper: Arbeids- og næringsliv

Publisert: 26.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
I arbeidslivet

Her får du en liste over begreper du må lære deg slik at du kan dem når du er ferdig med temaet Arbeids- og næringsliv.


arbeid
: i denne sammenheng det samme som lønnsarbeid og betegner oppgaver en person utfører mot betaling.

arbeidsgiver: en som ansetter arbeidstakere.

arbeidsgiverforbund: en sammenslutning av arbeidsgivere som ivaretar arbeidsgivernes interesser overfor arbeidstakerne.

arbeidskontrakt: regulerer forholdet mellom arbeidsgiveren og arbeidstakerne og er bindende for begge parter.

arbeidsledighet: større tilgang på arbeidskraft enn på arbeid, det vil si at det ikke er nok arbeid til alle som ønsker det.

arbeidsmarked: marked for kjøp og salg av arbeidskraft.

arbeidsmiljøloven: skal sikre at forholdene på arbeidsplassene er tilfredsstillende.

arbeidsrettighet: formelle rettigheter for arbeidstakere og arbeidsgivere.

arbeidstaker: en som er ansatt hos en arbeidsgiver.

arbeidstid: den tiden en arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren.

arbeidstilsynet: et offentlig organ som skal passe på at bedriftene driver virksomhetene forsvarlig.

bruttonasjonalinntekt (BNI): summen av verdien av landets samlede vare- og tjenesteproduksjon (BNP) pluss inntekter fra utlandet inkludert verdien av vår olje- og gassproduksjon.

budsjett: en oppstilling av forventede inntekter og kostnader i en avgrenset periode, ofte det kommende året.

fagforening: en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industri eller fagområde.

forretningsplan: et dokument som presenterer en forretningsidé og hvordan man har tenkt å drive bedriften.

friksjonsarbeidsledighet: ledighet som oppstår i forbindelse med skifte av arbeid, dvs. når noen går arbeidsledige i en periode i overgangen fra en jobb til en annen.

hovedavtalen: en avtale som omhandler de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

hovedsammenslutning: en sammenslutning av ulike fagforbund eller landsforeninger som deler de samme politiske og faglige syn, f.eks. LO og NHO.

Human Development Index (HDI): en levekårsindeks som sier noe om vår levestandard på bakgrunn av forhold som forventet levealder og utdanningsnivå.

konjunkturarbeidsledighet: ledighet som oppstår i forbindelse med konjunktursvingninger.

levestandard: en persons eller befolknings økonomiske og materielle velferdsnivå.

livskvalitet: betegner befolkningens velferdsnivå og hvordan folk opplever sin velferd. Livskvalitet handler mer om hvordan de føler at de har det, enn om deres økonomiske situasjon.

lønn: betaling for utført arbeid.

primærnæring: utgjør første del av næringsstrukturen og gjelder yrker som dyrker og lever av råvarer fra naturen.

sekundærnæring: andre del av næringsstrukturen; yrker som bearbeider råvarene fra naturen videre.

sesongarbeidsledighet: en type arbeidsledighet som følger sesongvariasjon i etterspørselen etter den bestemte varen eller tjenesten som tilbys.

streik: nedleggelse av arbeidet fra arbeidstakerne sin side.

strukturarbeidsledighet: når det i lengre perioder er flere arbeidssøkere enn arbeidsplasser i en eller flere bransjer.

tariffavtale: en skriftlig avtale mellom en arbeidsgiverforening og et fagforbund om forhold som gjelder de rettighetene og pliktene ansatte har i arbeidsforholdet.

tertiærnæring: næringer der produktet er en tjeneste, gjerne formidling av tjenester fra sekundær- og primærnæringene.

verneombud: skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.