Fagstoff

Oppsummering: Individ og samfunn

Publisert: 25.06.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Familie

Her finner du en oppsummering av hva du bør ha lært gjennom arbeidet med dette temaet.

Sosialisering, rolle og kjønnsrolle

Hvem du er, bestemmes av ulike forhold. Noe er biologisk bestemt, som at du er jente eller gutt, annet bestemmes av hvem som er foreldrene dine, hvilket land du vokser opp i, og når du er født. Foreldre påvirker deg og er med på å forme normene dine. De fungerer som normsendere, og de formidler et sett verdier som barna tar opp i seg. Når du blir eldre, er det kanskje andre som påvirker deg mer enn foreldrene dine, som venner, trenere og lærere. Ved at du tar opp i deg normer og lever etter dem, blir du sosialisert inn i et samfunn.

Du er jente eller gutt, bror eller søster, skoleelev og venn. Med hver av disse merkelappene følger det en rolle som du fyller. Av og til kan disse rollene komme i konflikt med hverandre. Dette kalles rollekonflikter. Forventninger til hvordan jenter og gutter oppfører seg, er avhengig av den kulturen de tilhører. Disse kjønnsrollene endrer seg over tid fordi samfunnet endrer seg.


Familie

Hva som oppfattes som en familie, endrer seg i forhold til kultur og samfunnsforhold. Det er ikke en selvfølge at alle par som har barn sammen, er gift, eller at man deler bosted med søsknene sine. Selv om kjernefamilien er et ideal for de fleste, er det ikke lenger mulig å snakke om en normal samlivsform. Nettopp derfor er det viktig å kjenne til de økonomiske og juridiske rettighetene som følger de ulike samlivsformene.


Kriminalitet

Å sosialiseres inn i et samfunn betyr i stor grad å tilpasse seg samfunnet og samfunnets forventninger til deg. Dersom alle oppfører seg likt og har det samme synet på normer og verdier, vil derimot utviklingen av samfunnet stoppe opp. Men selv om både individet og samfunnet har behov for frihet, må samfunnets formelle normer overholdes. De som bryter dem, utfører kriminelle handlinger.
Hvem som blir kriminelle, er det ikke mulig å gi et enkelt svar på, men vi ser noen tendenser; 80 % av straffedømte er unge menn med lav formell utdanning.

Samfunnet har behov for å markere at kriminelle handlinger ikke er akseptable. Dette gjøres ved forskjellige former for straff som fastsettes ut fra handlingens alvorlighetsgrad. Straff har tre funksjoner: Den skal virke preventivt, slik at andre avstår fra å gjøre liknende kriminelle handlinger, og den skal gi den straffedømte mulighet til å gjøre opp for ugjerningen sin. I tillegg skal straffen virke som oppreisning overfor den som blir utsatt for den kriminelle handlingen.


Forbruker og personlig økonomi

I et samfunn foregår det til enhver tid kjøp og salg av varer og tjenester. Den vestlige verden er et forbrukersamfunn fordi en stor del av økonomien består av nettopp kjøp og salg av forbruksvarer. Forbruksvarer er varer man bruker opp, slik at man må kjøpe nye, som matvarer, toalettartikler og klær. Det er mange etiske problemstillinger man må ta stilling til når man lever i et forbrukersamfunn, og man må kjenne til rettighetene sine som forbruker for å unngå å bli lurt.

Det er viktig å ha kontroll over egen økonomi. Dette gir trygghet og frihet. Et verktøy for å få kontroll kan være å sette opp et budsjett. Du bør også ha kunnskap om hva du betaler i skatt, og hvordan et lån påvirker økonomien din.