Fagstoff

Hvem er jeg?

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 27.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
To unge kvinner drikker kaffe sammen på kafé. Foto.  

Spørsmålet «Hvem er jeg?» står sentralt når du skal arbeide med hovedområdet «Individ, samfunn og kultur». Spørsmålet kan være både lett og vanskelig å svare på. Oppfølgingsspørsmålene kan være: Hvordan er jeg blitt til den jeg er i dag? Hva gjør meg unik? Hva gjør meg lik andre?

Vi blir alle påvirket og formet til å bli den vi er – til å finne vår identitet. Det er denne prosessen vi kaller sosialiseringSosiale prosesser som fører til at individet tilegner seg og tar opp i seg uskrevne og skrevne normer og regler i samfunnet Primærsosialisering: sosialisering i hjemmet og privatsfæren Sekundærsosialisering: sosialisering i det offentlige rommet, for eksempel på skolen eller på fotballaget.. Identiteten vår er basert på den kulturen vi er en del av. Vi skal se på hvordan kulturen påvirker oss selv og samfunnet rundt oss.

Normer og regler former oss som individer. De fleste opplever det som uproblematisk å følge reglene, men noen bryter dem. Det fører i verste fall til kriminalitet. Andre viktige spørsmål er hvordan kjønnsroller og familie- og samlivsformer endrer seg over tid og fra sted til sted. Akkurat som oppfatningen på disse områdene endrer seg, endrer også kulturen seg.

Kulturen varierer fra sted til sted og endrer seg over tid. Etnisitet og religion er noe som påvirker kulturen, og kulturen påvirker igjen områder som kjønnsroller og familieliv. Kultur er dermed det andre store temaet innenfor dette hovedområdet. Kultur er et ord som blir brukt i svært mange sammenhenger. Mange bruker det når de snakker om kunstuttrykk som film, teater og billedkunst, mens andre bruker begrepet kultur om sport, musikk i alle former eller i forbindelse med mat. I denne sammenheng forstår vi kultur som de skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra en generasjon til den neste.

Har du tenkt over hvilken kultur du tilhører? Du som individ blir påvirket av samfunnet du lever i, og av kulturen i dette samfunnet. Kultur vil alltid ha noe å si for hva du blir påvirket av, og hvordan du lever livet ditt. Som nevnt endrer kulturen seg. Sier du at du tilhører norsk kultur, vil det sannsynligvis ha en annen betydning for deg enn for foreldrene dine. I tillegg vil det også være forskjeller mellom de ulike landsdelene eller regionene i Norge.

I vårt flerkulturelle samfunn har vi flere minoriteter. Minoriteter er grupper som er i mindretall. Vi kan dele minoritetsgruppene inn i tre kategorier: urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrere. Samene er den eneste urfolksgruppen i Norge. Av nasjonale minoriteter regner vi kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer (sigøynere) og romanier (tatere). Kulturell, religiøs og etnisk variasjon skaper mange muligheter i samfunnet, men også utfordringer. Vi skal seinere se på både mulighetene og utfordringene. Når det gjelder utfordringer, vil du støte på sentrale begreper som fordommerEn mening eller oppfatning som vi har gjort oss opp på tross av manglende eller begrenset kunnskap om temaet vi mener noe om., diskrimineringForskjellsbehandling som får negative konsekvenser for den eller dem det gjelder Direkte diskriminering: når en person blir behandlet dårligere enn en annen på grunn av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, funksjonsevne osv. Indirekte diskriminering: når en tilsynelatende nøytral praksis fører til at en person behandles dårligere enn en annen på grunn av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, funksjonsevne osv.  og rasismeÅ behandle noen mennesker dårligere enn andre på bakgrunn av deres kultur, etnisitet eller religion, og ikke på bakgrunn av deres handlinger. .