Fagstoff

Innledning

Publisert: 08.08.2010

Atomfysikk handler om oppbygging av atomer og prosesser som skjer i og mellom atomer. Utsendelse (emisjon) og opptak (absorpsjon) av lys skyldes endringer i elektronenes energi, altså prosesser som skjer rundt kjernen.

I kjernefysikken studerer vi oppbyggingen av atomkjernen og endringer i kjernen. Dette skjer f.eks. ved utsendelse av radioaktiv stråling og ved fisjon og fusjon. Det er en vesentlig forskjell mellom kjernereaksjoner og reaksjoner som kun involverer elektronene. I kjernereaksjoner kan det dannes atomer av andre grunnstoffer. Vi skal i denne læringsressursen nøye oss med en enkel atommodell og bare streife kvantemekanikken og Einsteins formel om masse-energi-ekvivalens. Ioniserende stråling både på jorda og i verdensrommet vil bli omtalt.