Fagstoff

Forskrifter og regler for alarmanlegg

Publisert: 14.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Datatastaturknapp med et paragraftegn. Foto. Her finner du en oversikt over gjeldende regelverk for alarmanlegg, med lenker til disse.

Brannalarm

Installasjon og vedlikehold av brannalarm dekkes i Norge av forskrifter med veiledning, blant andre bygningsloven som gjelder ved nybygg og ombygning av eksisterende bygg. 

Plan- og bygningsloven finner du her:

Brannloven som skal ivareta sikkerhet i eksisterende bygningsmasse:
Brannloven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlige stoffer og farlig gods og mot andre akutte ulykker samt uønskede tilsiktede hendelser.

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) finner du her:

Forskrifter og regelver

 Temaveileder H02/98


Temaveiledningen tar for seg prosjektering og utførelse av brannalarmanlegg som vil medvirke til å ivareta de offentlige kravene om tilfredsstillende sikkerhet for personer og materielle verdier.

 

Veiledningen finner du her:

Brannsikring

Logo

 

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, FG
ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge. Nemnda har som formål å utarbeide regelverk og godkjenne sikringsutstyr og foretak for slik å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Regelverket for innbruddssikring:

Innbrudd 

Brannalarmanlegg for bolig er ivaretatt av regelverket for innbruddsalarmanlegg.

brannalarmanlegg for næringsbygg og bygninger i landbruket

Sprinkleranlegg for alle typer bygninger − næring og bolig

Overspenningsvern (pluggbare sekundærvern)

Relatert innhold