Veiledning

Begreper: Individ og samfunn

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 09.07.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Samfunn

Her får du en liste over begreper du må lære deg. Du skal kunne dem når du er ferdig med å jobbe med hovedtemaet Individ og samfunn.

bruttoinntekt: inntekt før skatt er betalt.

budsjett: oversikt over planlagte inntekter og utgifter i en periode.

etikk: systematisk refleksjon om læren om rett og galt.

formell norm: nedskrevne regler – lovverk.

identitet: summen av arv og miljø som sammen danner din identitet eller egenart.

merverdiavgift: skatt til staten på varer og tjenester.

moral: gjenspeiler de verdiene mennesket har om hva som er rett og galt.

nettoinntekt: inntekt etter at skatt er betalt.

norm: Normene fungerer som regler vi bør forsøke å leve etter.

organisasjonssamfunn: Begrepet organisasjonssamfunn forteller oss at vi har å gjøre med et fellesskap med mange organisasjoner.

primærsosialisering: sosialisering i hjemmet og privatsfæren.

regnskap: oversikt over faktiske inntekter og utgifter i en periode.

rolle: summen av forventninger som er knyttet til deg i en bestemt situasjon.

rollekonflikt: når menneskene rundt deg har ulike forventninger til deg fordi du har ulike roller i forhold til dem.

samfunn: Et samfunn oppstår når mennesker finner sammen og danner et fellesskap. Dette fellesskapet omfatter et avgrenset område, for eksempel landområdet Norge eller den skolen du går på.

sanksjon: positiv eller negativ tilbakemelding eller reaksjon.

sekundærsosialisering: sosialisering i det offentlige rom.

sosialisering: Sosialisering er sosiale prosesser som fører til at individet tilegner seg og tar opp i seg uskrevne og skrevne normer og regler i samfunnet.

uformell norm: uskreven regel.

verdi: Verdier er de moralske og etiske prinsippene vi legger til grunn for handlingene våre.