Fagstoff

Økosystemene er i endring

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Biologistudenter på ekskursjon i Nordmarka

I et velutviklet økosystem er det god balanse i forholdet mellom de ulike organismene og i organismenes forhold til naturmiljøet. Over et begrenset tidsrom kan et økosystem derfor oppfattes som en stabil tilstand. Dette gjelder imidlertid ikke i en langsiktig betraktning.

Brefront av Rembesdalskåka. Foto. Framsmeltet morene danner grunnlag for starten på en primær suksesjon.  

 

 

Skogbrannfelt. Foto. Etter en skogbrann starter en sekundær suksesjon.  

 

 

Primær og sekunddær suksesjon.simulering og oppgaver.Primær og sekundær suksesjon. Simulering og oppgaver.    

 

 

simuleringen.skjermdump.Suksesjoner og endringer i økosystemer. Simulering og oppgaver.    

Økosystem i endring: suksesjon

Det abiotiske miljøet endrer seg gradvis. For eksempel forvitrer berggrunnen og danner løsmaterialer som utvikler jordsmonn, regnvann vasker ut næringsstoffer fra jorda, klimaet forandres, osv.

De levende organismene påvirker også miljøet. For eksempel vil døde planter tilføre jorda humus og endre sammensetningen av jordsmonnet, barnåler danner sur humus som påvirker pH-verdien i jorda, skog som vokser opp på et tidligere åpent område, vil skygge for mange planter som vokser der, og forandring av plantelivet påvirker hvilke dyr som kan leve der.

I tjern og innsjøer er det økende plantevekst slik at grunne områder langs strendene utvikles til sump. Med tiden kan hele tjernet fylles opp med planterester og bli til en myr. En slik gradvis endring av et økosystem kalles på fagspråket en suksesjon.

Suksesjon fra tjern til myr. Illustrasjon.Gjengroing av tjern og omdannelse til myr, og deretter til fuktskog, er en svært langsom prosess. Vi kan se mange stadier av denne utviklingen i norsk natur.  

Vi deler inn suksesjon i to hovedtyper: primær og sekundær

Stein med fokklav og kartlav. Foto. Fokklav og kartlav. Primærsuksesjon. Hardføre arter som fokklav og kartlav er typiske pionerarter. De vil langsomt løse opp berget og gi grunnlag for dannelsen av et jordsmonn. 

Primær suksesjon

Primær suksesjon er den langsiktige utviklingen som skjer fra starten av, fra et livløst område blir tilgjengelig for levende organismer. Et område som er dannet av lava og vulkansk aske etter vulkanutbrudd, er helt uten biologisk liv i starten. Etter hvert kan noen organismer ta området i bruk, og dette påvirker miljøet slik at det kan gi livsvilkår for andre organismer. På denne måten dannes et økosystem som gradvis endrer seg etter hvert som tiden går. Tilsvarende utvikling har vi på framsmeltet morene fra en isbre eller på sand- og grusavsetninger langs en elvebredd.

Sekundær suksesjon

Sekundær suksesjon er utviklingen som følger etter en større forandring i miljøforholdene i et etablert økosystem. De nye forholdene vil gi livsgrunnlag for organismer med andre miljøkrav og andre miljøtilpasninger enn de som levde der før. For eksempel vil en skogbrann eller en flatehogst medføre en brå forandring av miljøet og starte en ny utvikling av økosystemet. Se "Suksesjon i skog" og "Livet etter en skogbrann" i lenkestoffet i høyremargen. Et område med dyrket mark eller beite som blir tatt ut av bruk, vil starte en endring mot et nytt økosystem.

Oppgaver
Relatert innhold

Aktuelt stoff

Til fordypning