Fagstoff

Støttekontakt og ferie

Publisert: 29.03.2011, Oppdatert: 01.11.2013
Omsorg

Støttekontakttjenesten skal gjøre det mulig å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette tjenestetilbudet avgjørende for at de skal kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter de selv har valgt. Utfordringen er å utforme et fritidstilbud basert på de enkeltes ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer.

I forbindelse med nasjonal satsing har Helsedirektoratet gitt Kristiansand kommune i oppdrag å være et faglig knutepunkt for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Dette har resultert i åpningen av et nytt nettsted som skal være en kilde til inspirasjon for kommuner som ønsker å utvikle tjenestetilbudet. Nettstedet finner du i lenkesamlingen.

På Helsetilsynets hjemmesider står følgende om støttekontaktfunksjonen:

«Rett til støttekontakt
Støttekontakt etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav c er særlig en tjeneste som skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Støttekontakten kan også gi råd i dagliglivets gjøremål, f.eks. i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger, men forutsettes ikke å ha mer omfattende opplæringsoppgaver. Tyngdepunktet i støttekontaktens oppgaver ligger i kontakt og støtte etter brukerens ønsker.

Mange grupper kan ha behov for støttekontakt, for eksempel barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer og rusmisbrukere.

Hvem er støttekontakten
Det er ofte privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter. Oppgaven deres er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og eventuelt gi personlig råd og hjelp.  

Vi må se tjenesten i tilknytning til andre fritidsaktiviteter som kommunen organiserer – ikke alltid aktiviteter i regi av sosialtjenesten, men for eksempel kulturetaten. Kommunen er ofte interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å bli støttekontakt. Mange støttekontakter mottar veiledning fra oppdragsgiver.

Noen kommuner har organisert støttekontakttjenesten slik at flere brukere er sammen med
én støttekontakt. Etter en individuell vurdering der hver enkelt får gi uttrykk for hva han eller hun ønsker, kan dette vise seg å være en god ordning.

Støttekontakten får lønn av kommunen, og det er altså gratis å ha støttekontakt. Brukeren må likevel selv regne med å måtte dekke sine egne utgifter når han eller hun er sammen med støttekontakten – for eksempel inngangspenger til svømmehallen, utgifter til mat osv.

Relatert innhold

Generelt