Veiledning

Fylkeskommunale retningslinjer for muntlig-praktisk eksamen og lenkesamling

Publisert: 30.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Norgeskart

Vi viser her de fylkeskommunale retningslinjene for eksamen fra fylkeskommunen Nord-Trøndelag og lenker til retningslinjer fra flere andre fylker som har lagt ut retningslinjene sine åpent på Internett.
Her er det også flere andre nyttige lenker til ressurssider.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen – retningslinjer

Eksamenspartienes størrelse

De fleste fag kan i utgangspunktet ha inntil 6 kandidater.

Gjennomføring

Eksamen kan gjennomføres med lang eller kort forberedelsestid, dvs. en kan velge mellom modell 1 og modell 2.

Eksamen skal ikke gjennomføres på mandager og dagen etter høytidsdager og helligdager.

Eksamensoppgaven

Faglærer har plikt til å utarbeide forslag til eksamens-oppgave, men rektor, eller den rektor bemyndiger, skal godkjenne oppgaven.

Dersom det er uenighet om hva eleven skal prøves i, er det den eksterne sensoren som avgjør (jmf. Forskrift til Opplæringsloven §3-30). Både forslag og eventuelle endringer som faglærer og sensor avtaler, må begrunnes i kompetansemål i læreplanen.
 
Eksamensoppgaven må lages slik at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i en så stor del av faget som mulig.

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse skal være vedlagt eksamensoppgaven.

Varsling av faglærer og sensor

Faglærer og sensor varsles av eksamensskolen senest 14 dager før eksamensdatoen. Faglærer tar kontakt med ekstern sensor og presenterer forslag til eksamens-oppgave. Sammen med oppgaveforslaget leverer faglærer også oversikt over bl.a. læreverk, tekster, journaler samt en beskrivelse av hvilken modell for forberedelse og eksamen som skal benyttes.

Varsling av elever

Eleven skal få vite hvilket fag han eller hun skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager skal ikke regnes med.

Forberedelsesdel

Til forberedelsesdelen kan en velge mellom 2 modeller. Valg av modell gjøres i så god tid at elevene er forberedt på dette.

Modell 1: Lang forberedelsestid 48 timer.

Eksamensoppgaven deles ut som tema/problemstilling/i visse fag konkret oppgave. Alle hjelpemidler tillatt. Det skal ikke være ordinær undervisning, men skolen legger til rette for at elever som ønsker det, får samarbeide på skolen i ordinær skoletid. Faglærer er etter avtale med elevene tilgjengelig i forhold til undervisningsplikt for å svare på spørsmål.

Modell 2: Kort forberedelsestid cirka 45 minutter.

Elevene skal ikke ha tilgang til å kommunisere med hverandre eller omverdenen i denne tida. Det skal gis tema eller problemstilling – noe som vurderes ut fra fagets egenart. Alle hjelpemidler er tillatt - inkludert utvalgte sider på Internett. Notater med stikkord/løsninger som lages under forberedelsestiden, må begrenses til to sider som kan tas med under eksaminasjonen. Disse arkene må være stemplet av skolen.

Eksaminasjon

Muntlig-praktisk eksamen:
Eksamenstid inntil 45 min. Normalt er det faglærer som eksaminerer. Den eksterne sensoren kommer med tilleggsspørsmål etter behov.

Eksamineringa skal gi eleven mulighet til å vise sin kompetanse i en så stor del av faget som mulig. Ekstern sensor må også eksaminere eleven.

Det understrekes at dersom eleven gis et tema/problem-stilling/oppgave i forkant, må eksamen være mer enn at eleven kun presenterer produkter fra forberedelsestida. Eleven må derfor også få spørsmål som går utover presentasjonen, og det kan stilles spørsmål fra alle kompetansemål i læreplanen for faget.

Til modell 1:
Maks. 12 min. til presentasjon av/samtale om det eleven har forberedt/arbeidet med i forberedelsesdelen. Resten av tiden knyttes til andre sentrale læreplanmål og praktisk innslag.

Hjelpemidler på eksamensdagen

I utgangspunktet er alle hjelpemidler tillatt unntatt verktøy som tillater kommunikasjon. Lokale bestemmelser avgjør hvilke nettsider som skal være tillatt. De tillatte hjelpemidlene må ikke svekke grunnlaget for å vurdere kompetansen til eleven eller privatisten.

Vurdering

Vurderingen gjennomføres av to sensorer, hvorav den ene skal være ekstern. Faglærer har plikt til å delta i vurderinga som sensor.

Eksamenskarakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og gi uttrykk for elevens kompetanse slik den kommer fram på eksamen.

Dersom det er uenighet om karakteren, avgjør den eksterne sensoren. (§3-30, femte ledd).