Fagstoff

Ulik setningsbygning

Publisert: 14.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Byggeklosser

I norsk er den vanligste leddstillingen subjekt, verbal og objekt (SVO). I setningen «Jeg skal gi deg boken i morgen» kan vi kjenne igjen leddene: subjekt – verbal – indirekte objekt – direkte objekt – adverbial. Vi bruker hjelpeverbet «skal» ved siden av verbet «gi».

Dersom vi skal si det samme på gassisk, som er språket på Madagaskar, vil den naturlige uttrykksmåten være slik: «Gives av meg, til deg i morgen boken.» Setningen er stokket om, verbal kommer først og subjektet til slutt. Dessuten er det brukt passivform av verbet der vi ville brukt aktiv. For å uttrykke seg riktig må en altså tenke på en annen måte.

Nedenfor ser vi vanlige måter å sette subjekt (S), verbal (V), og objekt (O) etter hverandre på i forskjellige språk1 (Allwood 1985:21)

norsk, fransk, engelsk:    «Jeg spiser mat»   (SVO)
japansk:                           «Jeg mat spiser»   (SOV)
arabisk:                            «Spiser jeg mat»   (VSO)
gassisk (Madagaskar):    «Spiser mat jeg»   (VOS)
hixkaryana (Karibien):     «Mat spiser jeg»    (OVS)

Oppgaver