Fagstoff

Lovverk: alkohol, narkotika og tobakk

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 20.08.2018

Det finnes en rekke lover som regulerer bruken av alkohol, narkotika og tobakk i Norge. Her finner du en oversikt over noen av dem.

De fleste skoler har nedfelt bestemmelser som regulerer bruk av alkohol, narkotika og tobakk på skolens område.

Stadig flere skoler har totalforbud mot røyking (og eventuelt snusing) på skolens område.

 

bildet viser elever som røyker i skolegårdenElever som røyker i skolegården. Hva gjør du?

 

 

bildet viser salg av alkohol Alkoholsalg i skolegården.Hva gjør du?

Alkohol

 • Den sentrale loven knyttet til alkohol er alkoholloven. Loven regulerer i hovedsak omsetning, skjenking, salg, produksjon og import av alkohol.
 • AS Vinmonopolet i Norge har enerett til detaljsalg av vin, brennevin og sterkøl. Vinmonopolet er organisert gjennom vinmonopolloven.
 • Importen av alkohol til Norge er også regulert av tolloven.
 • Avholdspliktloven setter et drikkeforbud for visse typer yrkesgrupper i en periode før yrkesutøvelsen.
 • Vegtrafikkloven setter forbud mot kjøring av motorvogn under påvirkning av alkohol.
 • Fritids- og småbåtloven setter et tilsvarende forbud for førere av fritidsbåter.

 

Narkotika

 • Legemiddelloven regulerer hvilke stoffer som regnes som narkotika og omfatter også de mindre alvorlige forholdene, som bruk og besittelse av små mengder (hvor strafferammen er inntil seks måneders fengsel).
 • Paragraf 162 i straffeloven ble vedtatt særlig med sikte på profesjonell omsetning av narkotika.
 • Straffelovens paragraf 317 rammer heleri og annet økonomisk utbytte av narkotikaforbrytelser.

 

Tobakk

 • Formålet med tobakkskadeloven er å begrense de helseskadene som bruk av tobakksvarer medfører. Denne loven har blitt endret flere ganger. Med tobakksvarer forstås i denne loven varer som kan røykes, innsnuses, suges eller tygges, såframt de helt eller delvis består av tobakk.
 • Kommuner og fylkeskommuner har rett til å fastsette røykeforbud for stillinger som er særlig holdningsskapende. Dette kan gjelde ansatte i barnehage, grunnskole og videregående skole under henvisning til at de er rollemodeller for barn og unge.
 • I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. står det blant annet: «Det skal ikke røykes i virksomhetenes inneområde. I virksomheter som drives i private hjem, gjelder denne bestemmelsen bare i virksomhetens åpningstid.»
Oppgaver
Relatert innhold

Generelt