Fagstoff

Aldring

Publisert: 11.10.2010, Oppdatert: 08.08.2016
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Huskelappen

Gerontologi er læren om alderdommen og aldringsprosessene.

Det er et medisinsk fagområde som handler om eldres helse og hvordan aldring kan påvirkes.

 

Geriatri er et medisinsk fagområde som handler om årsakene til aldersrelaterte sykdommer og hvordan de kan forebygges og behandles.

 

Aldringsprosessen starter allerede i 20-årene og påvirker alle organene i kroppen.

 

 

gamle hender.foto.Gamle hender 

 

To av tre 75-åringer opplever at de har god helse, og én av tre beholder den gode helsa til de dør. 

Kilde: FHI

Eldre mann med kasjettlue. Foto.  

«De gamle er unge mennesker som har blitt eldre,» sier et vakkert visdomsord. Det er så kort avstand mellom å være altfor ung og altfor gammel. Selv om man blir eldre av år, er hjertet og sinnet gjerne ungt.

Med alderen blir man mer moden, man får mer erfaring og visdom, men behovet for trivsel og glede i hverdagen er det samme. Alle mennesker håper å kunne lene seg tilfreds tilbake i livets høst og nyte de siste soldagene med en indre ro.

Eldrebølgen er et begrep som ofte benyttes i samfunnsdebatter. Dette begrepet sier at antallet eldre i samfunnet vil øke betraktelig de neste tiårene. Tallet på eldre over 65 år vil i år 2060 være mer enn dobbelt så høyt som i dag. Andelen mennesker som er 80 år og eldre, vil øke fra 219 000 til 635 000 personer.

(Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2005)

 

Aldringsprosessen defineres som summen av de forandringene som gradvis vil ramme alle mennesker, bare man lever lenge nok. I det lange løp svekker aldringen organismen i en slik grad at det er uforenlig med liv.

 

Aldring vil kunne påføre mennesker plager og begrensninger, og mange eldre får behov for pleie og omsorg.

 

Hva er gammel? 

Å bli gammel er ikke ensbetydende med å bli syk og hjelpetrengende. Aldringsprosessen påvirker mennesker forskjellig. Livsvaner som ernæring, mosjon, røyking og alkoholbruk vil påvirke helsa til hver enkelt og virke inn på hvor raskt man eldes. Genetiske forhold har også avgjørende betydning for aldringsmekanismene.

De fleste finner positive sider ved det å bli eldre. Å kunne gjøre det man selv har lyst til, nyte livet og slippe krav og mas fra omgivelsene åpner nye muligheter. Hvordan mennesker i alderdommen takler nye og ukjente situasjoner, avhenger, som ellers i livet, av mange faktorer, som for eksempel personlighet, erfaringer, situasjonen som har oppstått, troen på seg selv og andre, og innstillingen fra omgivelsene.

Noen eldre opplever ensomhet og bitterhet i alderdommen. De kan føle at de er til belastning for de nærmeste og for samfunnet, eller at livet ikke ble slik de håpet på. Når en som gammel ser tilbake på årene som har gått, vil minnene i stor grad være med på å gi alderdommen innhold. Det å gjøre opp status over livet er for noen en glede, mens det for andre er en smertefull prosess.

Mange mener at ressursene innen eldreomsorgen ikke store nok. Ikke sjelden omtaler media eldre som ikke får plass på sykehjem, eldre som dør alene, eller andre urovekkende forhold.

Utfordringer til deg:

 1. Skriv ned 10 stikkord som du forbinder med aldring eller det å være eldre. Diskuter dette i klassen og skriv opp ordene på tavla.
 2. Diskuter i klassen hvorfor det kan være interessant å jobbe med eldre mennesker.
 3. Hva forstår du med begrepet aldringsprosessen, og hvilke faktorer er det som påvirker den enkeltes aldringsprosess?
 4. Hva er «eldrebølgen», og hvordan kan den påvirke arbeidssituasjonen for helsefagarbeidere i framtida?
 5. Sett deg inn i hva naturlig aldring kan innebære, ved hjelp av fagsiden «Naturlig aldring». Lag deg et faktaark som viser de ulike endringene som det er naturlig at man opplever i alderdommen. Bruk gjerne illustrasjoner, og ikke skriv rett av. Lever resultatet inn til læreren din.
 6. Hvorfor kan noen eldre oppleve ensomhet og bitterhet i alderdommen?
 7. Gå gjennom e-læringsprogrammet «Etisk refleksjon». Har du opplevd noen av de dilemmaene som du ser her? Hvordan løste dere dette der du opplevde det?
 8. Hva er Den kulturelle spaserstokken? Finn ut om det finnes slike arrangement på hjemstedet ditt. Hvilken gruppe er disse aktivitetene eventuelt planlagt for? Kanskje klassen din kan bidra med støtte, slik at flere får mulighet til å delta?

Les fagstoffsiden om å jobbe med eldre mennesker.

 • Hva står det om hva myndighetene forsøker å gi mennesker mulighet til i dagens eldreomsorg?
 • Se filmen om Lotte sykehjem i Danmark som du finner relatert her. Hva er det ved dette stedet som gjør at det er positivt å jobbe her?
 • Se filmen Helsefagarbeideren og kompetanse som du finner relatert her. Hva sier lederen i Norsk sykepleierforbund om hvorfor det er viktig å ha god kompetanse som helsefagarbeider?

Se filmen Aldring og fordommer og svar på disse spørsmålene:

 • Hvorfor ble dommerne i Norske Talenter overrasket over gjengen fra Røa eldresenter?
 • I denne filmen sier Ingvar at han ikke føler seg annerledes som 70-åring enn som 30-åring. Hvorfor er det slik?
 • Hvorfor kan det være interessant å be et eldre menneske om fortelle?
 • Hvilke feil kan man gjøre når man skal snakke med et eldre menneske? Hva vil du legge vekt på når du snakker med eldre mennesker?

Se filmen Alderdom og verdighet og diskuter hva som ligger i begrepet verdighet.

 • Hvorfor er det viktig å sette søkelys på begrepet verdighet i alderdommen?
 • Gi eksempler på handlinger eller mangel på handlinger som har med verdighet å gjøre i arbeidet med eldre.

Se filmen Skinnet bedrar!. Hvorfor tror du filmen har denne tittelen?

 • Hvilke fysiske tegn på aldring ser dere hos Signe?
 • Hva er det ved Signe som gjør at det ikke virker som hun er 96 år?
 • Hva kan minner bety for et eldre menneske, og hvorfor har Signe et sterkt ønske om å få komme tilbake til setra i Luster?

Se filmen Eldreombudet.

 • Hvilke spørsmål møter eldreombudet i filmen i jobben sin?
 • Hvilket spørsmål stiller hun til eldre hun oppsøker på sykehjem, og hvorfor gjør hun det?
 
Relatert innhold