Fagstoff

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 20.08.2018

På denne siden finner du en kort introduksjon til forvaltningsloven. Du kan lese hele loven på lovdata.no.

Definisjoner

I loven brukes noen definisjoner som det er viktig å kjenne til:

  • vedtak: en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer
  • enkeltvedtak: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer
  • forskrift: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer
  • offentlig tjenestemann: en embetsmann eller en annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste
  • part: en person som en avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder
  • dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde

 

Du finner flere definisjoner i selve loven.


Alle forvaltningsorganer har veiledningsplikt innenfor sitt saksområde, for eksempel barnevernet. Formålet med det er å gi alle parter mulighet til å ivareta rettighetene sine i saker på best mulig måte.

Forvaltningsorganer som behandler saker hvor en eller flere parter er involvert, skal på eget initiativ vurdere partenes behov for veiledning.

Saksbehandling

Når det gjelder saksbehandlingen, har forvaltningsorganet et ansvar for å forberede og avgjøre saken fortest mulig og innenfor gjeldende tidsfrist. Skulle det allikevel ta lengre tid enn planlagt før henvendelsen kan besvares, skal forvaltningsorganet gi et foreløpig svar. I dette svaret skal det redegjøres for grunnen til forsinkelsen og når et endelig svar kan forventes.

§ 13 til 13f omhandler taushetsplikten.

  1. Formålet med forvaltningsloven er å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra det offentliges side.
  2. Loven gjelder offentlige instanser eller organer i stat og kommune og private instanser som har driftstøtte fra stat, fylke eller kommune, for eksempel private barnehager og skoler.
  3. Loven sier blant annet hvem som er inhabil til å behandle saker, og den har regler for saksbehandling, taushetsplikt, vedtak og ankemuligheter.
  4. Loven gjelder for eksempel søknader om skoleplass, stipend, byggetillatelser og sosiale tjenester og ytelser. Loven regnes som svært viktig for å sikre rettssikkerheten vår.
Kilde: Knut Kjartan Tørum / Vg1 helse- og oppvekstfag

 

Utfordringer til deg