Fagstoff

Kjønnsbundet arv

Publisert: 07.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Menneskets kromosomer.

Hvordan en egenskap arves, avhenger også av om genet som koder for egenskapen, sitter på kjønnskromosomene eller på et av de 22 andre kromosomparene (autosomene). Eksempel på autosomal arv er hårfarge, mens fargeblindhet og blødersyke er eksempler på kjønnsbundet arv.

Krysningsskjema. Illustrasjon. X-bundet recessiv arv. Når mor er bærer av den recessive kjønnsbundne egenskapen, er det 50 prosent sjanse for at hennes sønner arver egenskapen (for eksempel blødersyke eller fargeblindhet).  
Prikker med grønn og orange farger viser et 6-tall. Illustrasjon.Personer med normalt fargesyn skal se tallet 6 i dette bildet. Personer som er fargeblinde for røde og grønne nyanser, ser ikke noe tall.  

Se flere bilder for testing av fargesyn. 

 

Krysningsskjema. Illustrasjon.X-bundet dominant egenskap hos mor.  

Kjønnsbundet recessiv arv

Genet som koder for fargesyn finnes i to utgaver (alleler): F for fargesyn og f for fargeblindhet, og disse finnes bare på X-kromosomet.
Siden kvinner har to X-kromosomer, må kvinner arve to kopier av det recessive allelet (ff) for at de skal bli fargeblinde.
Menn har bare ett X-kromosom og trenger derfor bare ett recessivt allel for å bli fargeblinde (f).
Kvinner som har ett recessivt og ett dominant allel (Ff), har normalt fargesyn, men er bærere og kan få sønner som er fargeblinde.

Krysningsskjema kjønnsbundet recessiv arv. Illustrasjon. Kjønnsbundet recessiv arv.     
Krysningsskjema. Illustrasjon. X-bundet dominant egenskap hos far.   

Kjønnsbundet dominant arv

Når far er bærer av et dominant gen på sitt X-kromosom, vil alle hans døtre, men ingen av sønnene arve den egenskapen, siden sønnene bare får Y-kromosom fra far.

Når et dominant gen sitter på et av mors X-kromosomer, vil både sønner og døtre ha 50 prosent sjanse for å arve egenskapen.

 

X og Y

X-kromosomet er nesten tre ganger større enn Y-kromosomet. Det har gener som styrer langt flere egenskaper enn de som har med kjønn å gjøre. les mer

 

Mulige kjønnsceller. Illustrasjon. Kjønnskromosomer 
Mutasjoner på X-kromosomet 

forårsaker en del recessive sykdommer som forekommer langt hyppigere hos menn fordi de bare har et X-kromosom.

Ulike syndrom skyldes feil antall kjønnskromosomer. 

 Y-kromosomet utgjør bare 0,9 prosent av DNA-mengden hos menn og har hittil fått påvist 86 proteindannende gener. Det er ennå ikke kartlagt spesielle egenskaper som skyldes gener på Y-kromosomet, bortsett fra de som har med kjønn å gjøre. Det er allikevel noen som mener at hårete ører kan skyldes y-bundet arv. Kromosommutasjon: XYY-syndrom. skjul