Oppgave

Bibelen fra språk til språk

Publisert: 14.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
bibeloversettelseRylands papyrus 
Rylands papyruser det eldste bevarte fragmentet av Det nye testamente. Den er datert til begynnelsen av det andre århundret.

Oversatt til mange språk

En av de bøkene som er oversatt til flest språk, er Bibelen. Bibelen består av mange bøker som er skrevet til forskjellige tider og på ulike språk. Det er vanskelig å oversette Bibelen til et nytt språk eller en ny språkform, ikke minst fordi de troende ser på innholdet som allmenngyldig til alle tider.

Konkordant og idiomatisk oversettelse

Et grunnleggende valg for oversetteren er om oversettelsen skal være mest mulig ordrett, eller om det er viktigst å gjenskape meningen i kildeteksten etter beste evne. Disse to oversettelsesmetodene kaller vi for konkordant respektive idiomatisk oversettelse:

"Særlig i bibeloversettelser skiller en mellom en mest mulig bokstavtro, konkordant, oversettelse og en som best mulig gjengir meningen, med et friere forhold til ordvalget, kalt en idiomatisk oversettelse. I det siste tilfellet søker oversetteren å finne ekvivalenter, dvs. motsvarende uttrykk; der slike ikke finnes, kan oversettelsen gå over i gjendiktning (for skjønnlitteratur) eller forklaring (for faglitteratur)."

Store norske leksikon, nettutgave

 

Ressurser

Ordene frelse og helvete er sentrale begreper i den norske bibeloversettelsen. Hvordan oppstod disse begrepene? Se videoen på NRK Skole:

Begrepene helvete og frelse 

Mange norske misjonærer har bidratt til å oversette Bibelen til små stammespråk. Se videoen på NRK Skole om arbeidet med å  oversette Bibelen til Iragwspråk:

Bibeloversettelse til små språk 

På nettstedet Bibel.no kan du lese mer om hvordan arbeidet med å oversette Bibelen foregår:

Bibel.no: Oversettelser 

 

Fra latin til folkespråket

Fra kristendommen kom til Norge rundt år 1000, og fram til reformasjonen, var bibelspråket latin. Bibelen var en bok for kirkens menn, ikke for allmuen. Det latinske språket ble derfor av mange opplevd som et hellig og mystisk språk, tett knyttet til bøkenes religiøse innhold.

Reformasjonen sørget for at Bibelen fikk en langt større leserkrets. Luther mente at den troende selv måtte ha tilgang på Guds ord, for han så på det personlige forholdet mellom den troende og Gud som avgjørende for frelsen. Derfor gikk både han og andre i gang med å oversette Bibelen til de ulike folkespråkene.

De første morsmålsutgavene av Bibelen som ble brukt i Norge, var skrevet på dansk og kom på 1500-tallet. På 1800-tallet ble den danske utgaven fornorsket. Men først i 1904 kom det en selvstendig oversettelse til norsk av hele Bibelen fra grunnteksten. Den siste norske utgaven av Det nye testamente er fra 2005.

 

Oppgave 1

Sammenlikn språket i to bibelutdrag.

 • Studer skriftstedet Dagens ord på nettstedet bibel.no: Dagens ord
 • Sammenlikn språket i oversettelsen fra 2005 med språket i 1930-utgaven.
  • Hva er endret fra 1930-utgaven til i dag?
  • Hva kan være grunnen til disse endringene?

 

Oppgave 2

Om ordet frelse og andre religiøse uttrykk

 • Hvilken betydning er knyttet til det kristne begrepet frelse på hebraisk, gresk, latin og norsk?
 • I moderne norsk kan vi høre uttrykk som helfrelst, musikkfrelst med mer.
  • Nevn eksempler på andre bibelske begreper som har blitt en del av dagligtalen.
  • Hva betyr disse ordene i dag?
Relatert innhold

Generelt