Oppgave

Arbeidsoppgave om et aktuelt miljøtema

Publisert: 11.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Miljø kan sies å være et motebegrep i dagens samfunn, og media har daglige oppslag om ulike miljøspørsmål.

Dagsaktuelle miljøtema

De siste åra har klimaspørsmålet vært et stadig tilbakevendende tema, men ofte dukker det også opp andre akutte miljøspørsmål som for eksempel oljeforurensning fra skip, giftutslipp og forurensning fra industri, etablering av naturvernområder, trafikk, rovdyr, fiskeoppdrett m.m.

Oppgave

Ta for deg et aktuelt miljøspørsmål som media er opptatt av i dag. Beskriv dette miljøproblemet og drøft hva samfunnet og hver enkelt av oss kan gjøre for å forbedre situasjonen.

Arbeidsmåte / presentasjon

Oppgavene kan passe som individuelt arbeid eller som gruppearbeid/miniprosjekt.
Produktet kan for eksempel være skriftlig innlevering, et blogginnlegg eller et elevforedrag - gjerne med bruk av PowerPoint, Photo Story, Movie Maker eller lignende.