Oppgave

HErre GUD! Dit dyre Navn og Ære

Publisert: 01.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Kunst til Guds ære

En av de viktigste kunst- nerne på 1600-tallet var Giovanni Lorenzo Bernini (1598–1680).

Bernini var både billed- hogger, arkitekt og maler, og arbeidet hans tjente som forbilde for mange andre kunstnere i den barokke perioden.

Bernini har blant annet laget baldakinen som du kan se på bildet til venstre.

Baldakinen, som danner taket over høyalteret i en verdensberømt kirke, har fire snodde søyler og er 29 meter høy.

Hva er navnet på kirken?

Bilde som viser Baldakinen over høyalteret i PeterskirkenBaldakinen over høyalteret i Peterskirken i Roma 

Ikon for individuelt arbeid. Illustrasjon.  

Oppgave 1

Samlingen Katechismus-Sange

 1. Diktet "HErre GUD! Dit dyre Navn og Ære" er hentet fra en samling som heter Katechismus-Sange. Hvem har skrevet denne samlingen?
 2. Når ble den gitt ut?
 3. Hvilken sjanger tilhører sangene i samlingen?
 4. Hva er forfatterens formål med sangene?
 5. Hva er temaet i diktet "HErre GUD! Dit dyre Navn og Ære"?
 

Ikon for individuelt arbeid. Illustrasjon.  

Oppgave 2

Innholdet i salmen "HErre GUD! Dit dyre Navn og Ære"

Les utdraget fra salmen "HErre GUD! Dit dyre Navn og Ære". Lenken til teksten finner du i høyrefeltet.

 • Hva forteller tittelen om innholdet?
 • Hva handler de enkelte strofene om? Beskriv innholdet i hver enkelt strofe med én setning.
 • Barokkens diktere ville vise Guds storhet, de ville gjøre det tydelig hvor små og ubetydelige vi mennesker er i forhold til Gud. Finn noen eksempler i teksten som viser nettopp dette.
 • Hva kan menneskene på jorda gjøre for å hellige Guds navn, ifølge dikteren?

 

Ikon for individuelt arbeid. Illustrasjon.  

Oppgave 3

Bruk av virkemidler i teksten

Barokkens forfattere sparer ikke på sterke virkemidler. De liker å bruke gjentakelser, overdrivelser, store kontraster og sterke bilder. En slik virkemiddelbruk passer godt når formålet er å hylle en allmektig Gud som troner høyt over menneskene.

 

 1. Gjentakelser
  Gjentakelser utbroderer og forsterker budskapet. Finn noen eksempler på gjentakelser i denne teksten. (Gjentakelsene trenger ikke være helt identiske!)
 2. Kontraster (motsetninger)
  Finn noen eksempler på kontraster i teksten. Det kan være kontrasterende enkeltord og -uttrykk, men også hele linjer og setninger med kontrasterende innhold.
 3. Språklige bilder
  Petter Dass bruker i utstrakt grad besjeling som et virkemiddel i denne salmen.
  • Finn eksempler på besjeling.
  • Hvordan støtter bruken av besjeling opp under budskapet i teksten?
  • Forklar denne metaforen i strofe 13: Lad dit Lius for Folket smukt saa brende, At enhver din Dyyd og Tugt kand kiende
 4. Rim
  Finn rimordene i teksten. Hvor er de plassert? Hvilke ord rimer på hverandre?
 5. Grafiske virkemidler
  Finner du et rent grafisk virkemiddel i teksten som også har som formål å markere Guds navn på en spesiell måte?