Oppgave: Forsøk

Forsøk: Utvasking av jordsmonnet

Publisert: 08.01.2010, Oppdatert: 12.09.2018

Hensikt

Faabrikk som sender ut røyk ved et tjern i en skog. Sur nedbør inneholder svovelsyre og/eller salpetersyre som er dannet ved at svoveldioksid og nitrogenoksider er oppløst i luftas vanndamp.Med denne øvingen skal vi teste teorien om at sur nedbør kan øke utvaskingen av næringssalter fra jordsmonnet. 

Teori

Modell av kolloide omgitt av ioner.Kolloider er negativt ladde jordpartikler som inonene av nærings-saltene binder seg til.Jordsmonnet inneholder flere næringssalter som er nødvendig for planteveksten. Saltene består av ioner. I jordsmonnet er de positivt ladde ionene bundet til negativt ladde kolloider (ørsmå jordpartikler). Plantene tar til seg disse ionene ved ionebytting. Ved tilførsel av sur nedbør vil H+ ionene fra syra binde seg sterkere til kolloidene enn ionene fra næringssaltene. Ionene fra næringssaltene vil dermed løsne fra kolloidene og fraktes med sigevannet dypere ned i jorda, utenfor planterøttenes rekkevidde.

Utstyr og kjemikalier

Forsøksoppsett der jordvannet drypper ned i begerglasset.Oppsett for forsøk med utvasking av næringsstoffer fra jord.Stativ m/muffe og klemme. Plastrør, gasbind, tape, 1 stort begerglass, 3 små begerglass, 2 små e-kolber, plastpipette, jord, fortynnede løsninger av svovelsyre, jernnitrat Fe(NO3)3 og  kaliumtiocyanat KSCN.

Problemstilling

For å teste denne teorien, kan vi gjøre et eksperiment der vi tilfører jorda jernioner og deretter vanner med surt vann. Vi kan tilføre jernioner til jordsmonnet ved å tilsette en løsning med jernnitrat og vaske ut det som ikke bindes til kolloidene. Deretter tilsetter vi syre og ser om det nå vaskes ut mer jern fra jorda. Jernioner som vaskes ut av jordsmonnet kan lett påvises med en løsning av kaliumtiocyanat. Denne løsningen er fargeløs, men får en kraftig rødbrun farge i kontakt med jernioner.

Framgangsmåte

  1. Fest gasbindet over den nedre røråpningen og fyll i jord ca. 5-10 cm opp i røret. Fest røret i stativet med klemmen.
  2. Tøm litt jernnitrat ned i det store begerglasset og tilsett et par dråper KSCN-løsning. Observer fargen. Dette er påvisningsreaksjonen for jernioner.
  3. Blank væske som blir farget rød.Jernioner i en vannløsning påvises lett ved tilsetting av kaliumtiocyanat. Det gir en kraftig rødbrun farge.Sett et stort begerglass under røret, tøm jernnitratløsningen ned i jorda og vask deretter med vann. Test med et par dråper KSCN i drensvannet.
  4. Dersom testen er positiv må du vaske mer, tømme ut vaskevannet og teste på nytt. Fortsett slik til testen på jernioner i drensvannet er negativ.
  5. Tilsett deretter svovelsyreløsningen til jordsøylen, vask med vann og test på nytt. Kom det ut mer jern nå?
Relatert innhold

Generelt