Fagstoff

Sammendrag - Biomasse som energikilde

Publisert: 08.01.2010, Oppdatert: 05.09.2018

Furutømmer med trær bak. Foto  

Sammendrag

  • Biomasse er trær og planter, men også organisk avfall fra husholdninger, landbruk og industri. Energien som ligger lagret i biomassen, er opprinnelig fanget inn fra solstrålingen via fotosyntesen.
  • Fotosyntese og forbrenning av biomasse kan vi oppfatte som to motsatte prosesser. Solenergien som driver fotosyntesen, får vi tilbake som varmeenergi ved forbrenning.
  • Karbondioksid som havner i atmosfæren ved forbrenning av biomasse, kan bindes ved fotosyntesen når planter vokser, slik at CO2-innholdet i atmosfæren holder seg konstant. 
  • Biomasse kan brukes ubehandlet, som foredlet fast eller som foredlet flytende biomasse.
  • Ved en biokjemisk omforming av biomasse til energi blir de organiske stoffene i biomassen brutt ned av mikroorganismer. I søppelfyllinger blir det dannet metan som blir brukt som nyttig brensel.
  • Ved en termokjemisk omforming av biomasse til energi blir de organiske stoffene i biomassen spaltet som følge av en kraftig oppvarming.
  • Ved pyrolyse blir biomassen varmet opp uten tilførsel av oksygen, og det utvikler seg en brennbar gassblanding. I tillegg får vi trekull, vanndamp og bioolje (tjære).
  • Ved gassifisering blir biomassen varmet opp til høy temperatur med tilførsel av luft for å framstille brennbare gasser (biogass).
  • Biogass består av brennbare gasser (CH4 og CO2). Biogass kan brukes til brensel, men også til framstilling av hydrogen.