Fagstoff

Biomasse som energikilde

Publisert: 18.11.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Flishaug

Biomasse er trær og planter, det er organisk avfall fra husholdninger, landbruk og industri. Biomasse regnes som den fjerde største energiressursen på jorda, og den er fornybar.

Image showing the thumbnail for content named \"Bioenergi\"eForelesning om bioenergi.  

 

Les mer om fotosyntese. 

 

 

Mange trær. Foto.Store energimengder er lagret i skog.  

 

Image showing the thumbnail for content named \"Kjemisk lagring\"eForelesning om kjemisk lagring.  

Energien som ligger lagret i biomassen, er opprinnelig fanget inn fra solstrålingen via fotosyntesen. Ved fotosyntesen blir energien i fotonene omdannet til kjemisk energi i karbohydrater og oksygen. Denne energien kan omformes videre til andre og mer nyttige energiformer, blant annet til varmeenergiVarmeenergi er etter en streng definisjon termisk energi overført fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur. SI-enheten for varme er joule (J).Varme strømmer mellom områder som ikke er i termisk likevekt med hverandre. Varme strømmer fra områder med høy temperatur til områder med lav temperatur. Hvis to objekter med ulik temperatur er i termisk kontakt, vil de utveksle energi helt til temperaturene er utjevnet. Mengden energi utvekslet er den samme som overført varme..

Biomasse er en fornybar og CO2-nøytral energikildeEnergikilder brukes om tilgjengelig energi som mennesker kan nyttegjøre seg av og omforme til nyttig energi. Eksempler på dette er sollys, olje, gass, geotermisk energi osv.

Selv om menneskene har brent biomasse helt siden vi fikk fyr på det første bålet for noen hundre tusen år siden, har ikke det ført til noen økning av CO2 i atmosfæren.

Målbar menneskeskapt økning av CO2 i atmosfæren ble ikke registrert før man begynte å brenne kull, et fossilt brensel. Det betyr at CO2 som blir frigjort ved brenning av biomasse, blir fanget opp av planter og trær og at den via fotosyntesen blir omdannet til ny biomasse. Det kan vi skjematisk skrive som to motsatte reaksjonsligninger, slik:

Fotosyntesen

 

solenergi + 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

 

Forbrenning

 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + varmeenergi

 

Når vi brenner ved eller andre former for biomasse, får vi frigjort energien som i sin tid kom fra sola, men nå som varmeenergi. Samtidig blir det dannet CO2, som blir sendt tilbake til atmosfæren. Det går fram av ligningen for forbrenning.

Hvis nye trær gror opp der de gamle ble hugget og saget opp til ved, vil de nye trærne binde CO2 fra atmosfæren ved hjelp av fotosyntesen. Det går fram av reaksjonsligningen for fotosyntesen.

Den delen av biomassen som ikke blir brukt som brensel direkte, men i stedet går med til papirproduksjon, bygningsmaterialer eller møbler, vil i sin tur sende CO2 tilbake til atmosfæren, enten ved at det brennes som søppel, eller ved at det med tiden råtner. Det dannes nemlig like mye CO2 enten biomassen blir brent i en ovn eller råtner i skogen. Fossilt brensel trenger flere millioner år på å nydannes. Biomasse en derfor en fornybar energikilde.