Fagstoff

Sosial kompetanse

Publisert: 16.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

 Sosial kompetanse kan defineres som et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som det er viktig å beherske ut fra tre forhold:

  • å mestre ulike sosiale miljøer
  • å etablere og vedlikeholde relasjoner eller vennskap
  • å øke trivsel og fremme utvikling

 

Kilde: Ungdomsalternativet

Mor og datter. Foto.   

For en fagarbeider i helse-, sosial- og omsorgssektoren er det å ha sosial kompetanse en forutsetning for å gjøre en god jobb. Sosial kompetanse handler om å kunne omgås andre mennesker på en god måte.

Sosial kompetanse er en ferdighet som kan oppøves. For å øke din sosiale kompetanse må du vite hva det går ut på, og hvilken betydning det har i din omgang med andre.

Forenklet betyr sosial kompetanse individets evne til å samspille med andre i ulike situasjoner. Begrepet beskriver hvordan mennesker forholder seg til omgivelsenes forventninger, og hvordan de dekker sine sosiale behov og framstår som en ressurs for å mestre stress og problemer.
Kilde: Ungdomsalternativet 

To små barn leker i sandkasse. Foto.Barn 

Elever snakker sammen. Foto. Ungdom 

Sykepleiere. Foto.På jobb

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er ikke medfødt, men utvikles gjennom hele livet, gjennom lek og samhandling med andre mennesker. Det er stor forskjell på hvor godt mennesker mestrer samhandling, og det har derfor vokst fram en forståelse av at sosial kompetanse må læres på lik linje med andre ferdigheter.

Vi snakker om byggesteinene i den sosiale kompetansen fordi denne kompetansen består av flere elementer. Byggesteinene er blant annet empati, holdninger, samarbeidsferdigheter,
selvinnsikt, selvkontroll, ansvarlighet, evne til konfliktløsning,
lek, glede og humor.

Den sosiale kompetansen kan være generell og gjelde i mange situasjoner, eller den kan være kulturavhengig eller situasjonsavhengig.

Fagarbeiders rolle

For deg som fagarbeider er det å være trygg på deg selv, på ditt ståsted, dine kunnskaper og ferdigheter et godt grunnlag. Det gir en god plattform når du skal yte omsorg eller helsehjelp til andre.

Å reflektere over hvordan du virker på andre mennesker, er viktig når du skal opparbeide sosial kompetanse. Ved å observere hvordan andre reagerer på deg, eller ved å be andre om å gi deg tilbakemelding på dette, kan du bli klar over og eventuelt endre atferd som oppleves skremmende, avvisende eller på andre måter negativt på den du skal hjelpe. Det er ikke uvanlig at andre oppfatter oss på en annen måte enn vi selv ønsker.

I de yrkene dere utdanner dere til, består den sosiale kompetansen av å kunne arbeide selvstendig, ta valg og avgjørelser, men også av å kunne arbeide i team, ta imot ordrer og forholde dere til bestemmelser. Du må med andre ord kunne ha en selvstendig rolle samtidig som at du må kunne tilpasse deg den gruppa du er en del av.

Utfordringer til deg:

  1. Les om sosial kompetanse i vedlegget «Om sosial kompetanse – ungdomsalternativet.no». Finn ut hva forfatterne av denne siden kaller for byggesteinene i sosial kompetanse.
  2. Hva betyr sosial kompetanse?
  3. Hva menes med at sosial kompetanse kan være generell eller situasjonsavhengig?
  4. Sosial kompetanse handler blant annet om å vite hva som forventes av deg i ulike situasjoner. Lytt til lydfilen «Min tro – din myte» (lenkesamling). Ta utgangspunkt i det du hører, og forklar hvordan sosial kompetanse kan være kulturavhengig.
   
Oppgaver