Fagstoff

Skolen

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Kunnskapsløftet (2006) innførte gjennomgående læreplaner fra 1. til 13. klasse og etablerte et helhetlig 13-årig skoleløp.

 

Viktige lover:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Elev rekker opp hånda. Foto.

I Norge kom de første skolene på 1700-tallet. Dette var omgangsskoler der elevene i hovedsak lærte kristendom og lesing. Det var vanlig med noen ukers skole i året.

Jente med skolesekk første skoledag. Foto.Å føle seg trygg på skolenveien er viktig for å få en god start og slutt på skoledagen

Eksamen. Foto.Elev i videregående skole jobber med teoristoff. Teoristoff er en viktig del av utdanningen.

Den obligatoriske grunnskolen i Norge er i dag 10-årig, og barna starter som 6-åringer. Etter endt grunnskole velger de fleste å fortsette i videregående skole, som er frivillig. De fleste barn går i offentlige skoler, men noen velger private skoler.

Grunnskolen er gratis og bygger på prinsippet om en likeverdig og tilpasset opplæring for alle barn. Det er skolerett og skoleplikt i grunnskolen. Kommunene er ansvarlige for grunnskolene. Skolene i Norge er svært forskjellige, noen er store med mange hundre elever, mens andre er så små at flere alderstrinn har undervisning sammen.

Det må søkes om plass i den videregående skolen, men all ungdom mellom 16 og 24 år har lovfestet rett til treårig videregående opplæring. De fleste kommer inn på det utdanningsprogrammet de har som sitt førsteønske. Høsten 2007 startet innføringen av gratis læremidler i videregående skole. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for de videregående skolene.

Elever går ut av videregående skole med:

  • studiekompetanse eller
  • yrkeskompetanse eller
  • kompetanse på lavere nivå

Dersom ungdom mellom 16 og 19 år ikke søker eller tar imot tilbud om opplæringsplass, eller hvis de dropper ut av skole eller bedriftsopplæring og heller ikke har fast arbeid, har fylket et ansvar for å legge til rette for et tilbud. Det er opprettet en egen oppfølgingstjeneste (OT) for dette.

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt

Relatert innhold

Yrkesrelevant stoff for

Generelt