Fagstoff

Å være egnet

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Å være egnet til noe vil si å ha visse egenskaper som for eksempel et yrke krever.

Helsearbeider i samtale med eldre man

I alle yrker innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren er du som fagperson i kontakt med mange forskjellige mennesker. Det kan være barn, unge, voksne og eldre mennesker i forskjellige livsfaser og med forskjellige behov. De er avhengige av din hjelp, og de må kunne stole på at du som fagperson kan jobben din, og at du møter dem på en profesjonell og omsorgsfull måte. Det krever at du har både kunnskaper og ferdigheter, og ikke minst at du har de personlige egenskapene som skal til. Du må være egnet for jobben.


Bildet viser en helsefagarbeider som snakker med en pasientÅ være egnet vil si å kunne lytte og sette seg inn i den andres situasjon.    

 

Bildet viser en dame som blåser på en hagekanneÅ være egnet vil si å være bevisst sin egen rolle når en samhandler med andre.    

 

Å være egnet vil si å utføre jobben på en forsvarlig måte. Dette krever fagkunnskap.

Personlige egenskaper

Som yrkesutøver må du ha noen personlige egenskaper for å være egnet til yrket.

  • Du må kunne kommunisere med andre mennesker. Det betyr å lytte og snakke med dem på en måte som er tilpasset deres behov og utviklingsnivå.
  • Du må kunne vise empati og sette deg inn i andre menneskers behov for hjelp.
  • Du må kunne prøve å forstå hvordan andre har det, og du må kunne sette deg inn i hvordan den andre oppfatter sin egen situasjon.
  • Du må kunne samarbeide både med kollegaer og brukere.

Kunnskaper og ferdigheter

For å være egnet til et yrke må du også ha fagkunnskap. Du må beherske teknikker og metoder som blir brukt i yrket.

  • Du må kunne utføre jobben på en forsvarlig måte, fra både et yrkesetisk og et profesjonelt ståsted.
  • Du må være bevisst dine egne holdninger og din egen yrkesrolle.
  • Du må kunne ta ansvar og være til å stole på.
  • Du må sette deg inn i og følge lover og regler som gjelder for yrket, for eksempel taushetsplikten.
  • Du må holde deg faglig oppdatert.

Egnethet

I en odelstingsproposisjon fra Helse- og omsorgsdepartementet står det blant annet følgende om egnethet:

«Generelt kan det likevel sies at yrkesutøvelse innen helsevesenet i prinsippet alltid krever evne til innlevelse og empati, samt kommunikasjon med andre mennesker. Det kreves evne til å yte forsvarlige tjenester og sikre kvaliteten i tjenesteutøvelsen. Mange ganger kreves det også å kunne handle forsvarlig i stress- eller akuttsituasjoner.»

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt