Fagstoff

Universell utforming der barn og unge oppholder seg

Publisert: 16.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Universell utforming 6

Det bør være en selvfølgelighet at arenaer for barn og unge er tilgjengelige for alle, men slik er det dessverre ikke overalt.  Universell utforming vil gjøre hverdagen for barn og ansatte lettere.

I Norge har vi et ønske om at alle mennesker skal kunne delta på de samme arenaene, og at ingen skal ekskluderes. Universell utforming er en del av det som må til for å gjøre barnehager, skoler og fritidsaktiviteter tilgjengelige for alle.

På Vg1 lærte du at
Funksjonshemninger kan forstås som et gap mellom menneskets forutsetninger og miljøets krav til funksjonsevne på områder som er vesentlige for å etablere og vedlikeholde et
selvstendig og sosialt liv.
Universell utforming skal fjerne så mye som mulig av dette gapet.
Bukdet viser en huske Universell utforming 
Ny teknologi er en viktig del av hverdagen til mennesker i vår tid og gir mange økt mulighet til deltakelse. Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve informasjons- og kommunikasjonsteknologi som barrierer for deltakelse.
Helsedirektoratet

 

Åtte av ti skoler er ikke for rullestolbrukere

Manglende universell utforming gjør at elever med funksjonsnedsettelser i mange tilfeller ikke får gå på den skolen de hører til. Norges Handikapforbund krever at det kommer en forskrift som pålegger universell utforming av alle undervisningsbygg innen 2015.

Høye terskler, trapper og ubrukelige handikaptoaletter er vanlige barrierer på landets skoler. Hele 86 prosent av skolene bryter kravene til enten inngangspartier, heiser eller handikaptoaletter. Det viser en landsomfattende kartlegging som Norges Handikapforbund har gjort.

Miljøverndepartementet

Universell utforming
Opphavsmann: Terranova Media
 

Det er viktig at du får en forståelse av at universell utforming ikke bare dreier seg om utforming av bygninger, men også om

  • utforming av gang- og sykkelstier
  • skilting
  • tilgang til informasjon i aviser, bøker og på Internett
  • mulighet til å bruke kollektivtransport

Kan du komme på andre ting?

Universell utforming vil ha betydning for barn og unges mulighet til å delta i lek og aktivitet. Det øker barns muligheter til å delta på de arenaene som andre barn benytter. Dette kan ha betydning for sosialisering og utvikling av identitet.

Ny lov om tilgjengelighet


Den 10. juni 2008 vedtok Odelstinget diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Den skal sikre alle lettere tilgang til bygninger og plasser.


Den delen av loven som omhandler tilgjengelighet, gjør det påbudt å sørge for universell utforming av fysiske møteplasser og omgivelser. Videre gir loven personer med nedsatt funksjonsevne et rettslig vern mot diskriminering.


Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt uttalte da loven ble vedtatt:

– Vi må motvirke at mennesker stenges ute på grunn av manglende tilgjengelighet. Da kan vi ikke fortsette å bygge restauranter, offentlige bygg, trikker, busser og tog uten å tenke på at forskjellige mennesker skal bruke dem.

Kilde: Barneombudet.no

Utfordringer til deg

 
 

 

 

 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt