Oppgave

Oppdrag 2: "Faderen" av Bjørnson – og "lidelsens høgskole"

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

 

Ei dramatisert framstilling av hvordan Bjørnsons fortelling Faderen blei til.  

Lidelsens høgskole

Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortellinger var ikke realistiske skildringer av bøndenes liv slik det virkelig var. Nei, Bjørnson skreiv idealiserte skildringer som hadde en pedagogisk hensikt – nemlig å "kultivere" bonden. Tekstene handler derfor ofte om mennesker i kamp med seg selv. Selv kalte Bjørnson dette "lidelsens høgskole". Gjennom kamp og lidelse utvikler mennesket seg i "livets skole".

At det er bonden som har hovedrolla i disse tekstene, henger blant annet sammen med statusen bonden fikk i nasjonsbyggingsprosjektet. De norske verdiene skulle være folkets verdier, ikke embetsmennenes.

Bjørnson var Venstre-mann og opptatt av folkets, deriblant bøndenes, status. Men, som i for eksempel Luren av Maurits Hansen, ser vi at også Bjørnson "oppdrar" bøndene i tekstene sine – gjennom nettopp "lidelsens høgskole".

En oppdragende tekst

Faderen er nettopp en slik oppdragende tekst. Hovedpersonen Thord, bygdas mektigste bonde, må lære seg de kristne verdiene nestekjærlighet og ydmykhet. Ikke før han har gjort dette, kan han bli et godt menneske.

Teksten er derfor en sterk verdiladet tekst, der verdisynet til Bjørnson, og hans pedagogiske hensikter, tydelig kommer til uttrykk. Verdiene er ikke nødvendigvis nasjonale, men mer allmenne. Men man kan si at miljøet, og bonden som hovedperson, er typisk norsk.

Oppgave

Se video, lytt til klippet eller les novella Faderen (relatert tekst). Les også om Bjørnstjerne Bjørnson i boka om ham i Språk- og litteraturhistorisk tidslinje. Finn ut hvem han var, og hva han skreiv om. Jobb så med følgende oppgaver:

 

  1. Gi en karakteristikk av hovedpersonen, Thord. Hvordan ser han ut? Hva sier han? Hvilke egenskaper ved ham framheves? Hvilke egenskaper kan du slutte deg fram til at han har?
  2. Gi en karakteristikk av presten. Hvordan framstilles han? Hvilke egenskaper har han? Hvilke verdier mener du han representerer? Er han statisk eller dynamisk? Begrunn svaret ditt.
  3. I hvilke situasjoner er det Thord møter presten? Virker det som om Thord ellers ofte besøker kirken?
  4. Finn allusjoner til Bibelen i teksten. Om du er usikker på hva en allusjon er, kan du lese den relaterte fagteksten om allusjoner.
  5. Er Thord en såkalt dynamisk eller statisk karakter, det vil si: Utvikler han seg eller ikke? Og i så fall: Hvilken forandring gjennomgår Thord i novella? Hva er det som forårsaker denne forandringa?
  6. Hva tror du presten mener med å si: "Nå tenker jeg, at sønnen din endelig er blitt deg til velsignelse."
  7. Hva mener du er tekstens budskap? Hvilke verdier er det teksten er bygd på? Synes du dette er typiske norske verdier og egenskaper? Begrunn svaret ditt.
Relatert innhold

Generelt