Fagstoff

Hva er en individuell plan?

Publisert: 20.04.2010, Oppdatert: 15.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

To hender med et hjerte på. Illustrasjon.  

Individuell plan er et verktøy for å lage et tjenestetilbud som er tilpasset brukerens behov. Planen skal være et verktøy for samarbeid mellom brukeren og de ulike tjenesteyterne, og den skal være en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter. Planen skal ta utgangspunkt i brukerens egne mål og behov.

"Det er mye som kan være vanskelig å klare selv.

Noen trenger hjelp til å spise.

Noen trenger hjelp til å stelle leiligheten sin.

Noen trenger hjelp for å kunne jobbe.

Noen trenger hjelp for å komme på kino.

Noen trenger hjelp for å komme på klubben.

Noen trenger hjelp til å stelle seg flere ganger om dagen.

Noen trenger lite hjelp, andre trenger mye hjelp."

Sitat: Individuell plan - plan for det du trenger hjelp til. Helsedirektoratet

Individuell plan er først og fremst beregnet på brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester innen helse- og sosialsektoren.

Eksempel

En mann på 22 år har cerebral parese (CP). Han har få venner og faller ofte utenfor i sosiale situasjoner. På grunn av redusert kontroll over motoriske bevegelser trenger han hjelp med oppgaver som av- og påkledning, personlig hygiene og måltider. Han forsøker å bidra selv så godt han klarer, men burde trene mer målbevisst med fysioterapeut for å vedlikeholde fysiske ferdigheter. Han har dårlig språkforståelse, men er flink til å uttrykke seg muntlig i forhold til egne ønsker og behov. I en slik sak er det mange parter som må involveres.

Vi kan tenke oss at det langsiktige målet er følgende: Mannen skal kunne ha et godt liv og fungere mest mulig selvstendig. Han trenger hjelp med grunnleggende oppgaver som å stå opp, gjennomføre måltider, personlig hygiene og å legge seg. I tillegg vil han kunne ha stor nytte av bistand til å få et bedre sosialt liv, for eksempel gjennom støttekontakt. Det bør også vurderes om han bør ha bistand fra fysioterapeut med tilrettelagt trening.

Logoped kan også involveres i forhold til økt språkforståelse, eller det kan søkes om voksenopplæring dersom dette er hensiktsmessig. NAV bør involveres for å skaffe ham en tilpasset jobb. Selv om mannen er voksen, kan foreldre og familie være viktige ressurspersoner når man skal lage en individuell plan. Forutsetningen er at mannen er enig i dette.

Vi ser her at en person som har så mange ulike behov for tjenester, trenger fagpersoner som samarbeider og bidrar med sin kompetanse. Det er også viktig at alle blir enige om hvilke mål man skal jobbe etter. Derfor bør det lages en individuell plan i dette tilfellet.

"Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en inidviduell plan dersom personen selv ønsker det."

Sitat: Fra individuell plan. Kilde: Helsedirektoratet

Utfordringer til deg