Fagstoff

Gjerningsmannen er sjelden kvinne

Publisert: 28.01.2010, Oppdatert: 29.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Hånd mot et fengselsvindu. Foto.  Selv om flere kvinner tas for lovbrudd nå enn for få år siden, er kvinnelige «gjerningsmenn» fortsatt sjeldne. Av de straffede personene i 2014, med opplysninger om kjønn, var 196 200 menn og 64 100 kvinner. Hver fjerde straffede var altså en kvinne. Tallet er økende.

En gjennomgang av ulike typer forbrytelser viser at de lovbruddene kvinner blir siktet for, generelt sett er mindre grove enn de lovbruddene menn blir siktet for. Det har likevel vært en klar økning av lovbrudd begått av kvinner siden begynnelsen av 1980-årene, da kvinneandelen var i underkant av 7 prosent. Utviklingen synes å ha flatet ut de siste årene.

Som for menn er det i aldersgruppen 18–21 år vi finner den største andelen siktede kvinner. Men sammenliknet med menn er det relativt flere siktede blant de yngste. I aldersgruppen 5–14 år er kvinneandelen 31 prosent (2014).

Kvinner begår vinnings- og narkotikalovbrudd

Kvinneandelen varierer mye for de ulike typene lovbrudd. Særlig er kvinneandelen høy når det gjelder vinningskriminalitet, for eksempel simpelt tyveri og naskeri. Her er det særlig unge jenter som dominerer. I aldersgruppen 11–14 år er det omtrent like mange siktede jenter som gutter (2004). Her er det viktig å skille mellom «siktet» og «straffet», siden denne aldersgruppen er under den kriminelle lavalderen. Også dokumentfalsk, underslag, bedrageri og bruk av narkotika, er «typisk» kvinnekriminalitet. Men når det gjelder disse lovbruddene, er kvinnene noe eldre.

Generelt ser vi en klar tendens til at kvinneandelen blant de straffede er høyest for de minst alvorlige lovbruddene, og at andelen blir redusert med økende alvorlighetsgrad – både for tyveri og narkotikaforbrytelser. Det samme gjelder også vold, men andelen kvinner som blir straffet for drap, er et unntak.

Få kvinner bak murene

Av alle fengslede i 2013 var i overkant av 95 prosent menn. Det er omtrent den samme andelen som i de foregående elleve årene. Kvinner får noe kortere fengselsstraffer enn menn. For 25 år siden var andelen fengslede kvinner 3 prosent.

Teksten er en forkortet versjon av artikelen Gjerningsmannen sjelden kvinne fra heftet "Dette er Kari & Ola. Kvinner og menn i Norge"1 , og oppdatert med nyere tall. 

Oppgaver

Aktuelt stoff