Fagstoff

Medisinsk bruk av bioteknologi

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 29.08.2017

Lover 

I Norge reguleres moderne bioteknologi hovedsakelig gjennom to lover: genteknologiloven og bioteknologiloven. les mer

Det kan være verdt å merke seg at kortformene på lovene, genteknologiloven og bioteknologiloven, ikke direkte tilsvarer skillet mellom genteknologi og bioteknologi. skjul

 

Genteknologiloven 

Fullt navn: Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer.
Denne loven regulerer bruken av mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.Bioteknologiloven 

Fullt navn: Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.
Denne loven dekker medisinsk bruk av bioteknologi på mennesker.

 

Injeksjon i celle. Foto.Injeksjon i celle. Genteknologi kan endre arvestoffet.  

Hva er bioteknologi?

Bioteknologi omfatter tradisjonelt all bruk av levende organismer til å lage produkter som er nyttige og nødvendige for oss. Dette gjelder planteceller, dyreceller og mikroorganismer – organismer som brukes for eksempel når vi lager spekepølse og yoghurt.
Selv om ordet bioteknologi er nytt, har mennesker i tusenvis av år bakt brød, brygget øl og ystet ost ved hjelp av forskjellige mikroorganismer.

Hva er genteknologi?

Genteknologi tar i bruk nyere teknikker slik at man kan isolere, studere og endre arvestoffet.

Ved hjelp av genteknologiske metoder er det mulig å overføre arvestoff (DNA) mellom organismer, også mellom organismer som ikke naturlig utveksler genmateriale.

Genteknologi gir oss muligheter som vi aldri har hatt før. Som all ny teknologi kan bruken av den virke skremmende på noen og fascinerende på andre. Kunnskap om og muligheter innenfor genteknologi øker i raskt tempo og kanskje raskere enn vi tilegner oss innsikt i mulige konsekvenser for helse og miljø. For å hindre misbruk av de nye mulighetene er all bruk av bioteknologi og genteknologi strengt regulert i lover.

Forskning innenfor genteknologi har blant annet gitt oss ny og grunnleggende forståelse av mange prosesser i kroppen.
Dette har igjen gitt ny kunnskap om årsaker til sykdom og hvordan sykdom bedre kan forebygges og behandles.1

Hva er moderne bioteknologi?

Begrepet moderne bioteknologi brukes ofte med samme betydning som genteknologi, men kan også brukes som et fellesbegrep på ulike nye bioteknologiske metoder.

Person som jobber i en sterilbenk. Foto.Arbeid i sterilbenk. 

Eksempler på bruksområder innen moderne bioteknologi

  • Genmodifisering av levende organismer
  • Genterapi på mennesker
  • Gentester
  • Diagnostisering
  • Produksjon av bedre medisiner
  • Stamcelleforskning
  • Kunstig befruktning
  • Kloning
  • Xenotransplantasjon

Bruksområder

I dag brukes bioteknologi i svært mange sammenhenger. Vi kan nevne næringsmiddelindustrien, kjemikalieproduksjon, kriminaletterforskning og medisin.
I dette kapitlet skal vi se nærmere på medisinsk bruk av bioteknologi, nærmere bestemt bruken av bioteknologi i helsevesenet.