Fagstoff

Sammendrag av Forbruksvalg og miljø

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Gjenbrukstorg. Foto.Gjenbrukstorget er en naturlig del av dagens avfallshåndtering.  

 

 

 fotavtrykk på verdenskart.ilustrasjon.Det økologiske fotavtrykket vårt forteller om vår belastning på jordas økosystemer.   

 

 

GiftsymbolMiljøgifter. 
 • I forbrukersamfunnet kjøpes og kastes stadig flere varer. Dermed øker også avfallsmengden.
 • Tidligere ble det meste av avfallet dumpet i fyllinger. Nå er det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart materiale, og vi er blitt pålagt å kildesortere. Avfallet skal behandles som en ressurs og utnyttes på en miljømessig forsvarlig måte, for eksempel som energiressurs eller gjenvinnes som råvare.
 • Som forbrukere kan vi bidra til å redusere avfallsmengden gjennom forlenget brukstid, reparasjon/restaurering eller gjenbruk.
 • Økologisk fotavtrykk er et uttrykk for hvor mye hver enkelt av oss i gjennomsnitt belaster jordas økosystemer for å opprettholde levestandarden vår. Dette blir uttrykt som areal.
 • Det er store forskjeller i økologisk fotavtrykk for verdens nasjoner, der de "rikeste" industrilandene har 10–20 ganger større fotavtrykk enn de "fattigste" u-landene. Også på verdensbasis har vi et gjennomsnittlig fotavtrykk per person som er større enn tilgjengelig areal på lang sikt. Vi har et overforbruk som betyr at vi utnytter naturressursene i et større tempo enn naturen har evne til å fornye dem.
 • Varer merket med Svanemerket eller Miljøblomsten forteller at de oppfyller bestemte miljøkrav.
 • Bak lave priser på importerte varer kan det skjule seg miljøsynder, rovdrift på ressurser, helseproblemer, underbetalte arbeidere, barnearbeid og mangel på miljøhensyn.
 • Miljøgifter er betegnelsen på stoffer som utgjør en langsiktig trussel mot naturmiljø og helse.
 • Mange miljøgifter nedbrytes langsomt og lagres lenge i levende organismer og i miljøet. Konsentrasjonen av miljøgifter blir høyere og høyere oppover i næringskjeden.
 • Miljøgifter spres til områder langt fra utslippsstedet.
 • Skader på arvestoffet, kreft, allergi, fosterskader, redusert virkning av immunforsvaret, redusert evne til forplantning og skade på enzymer er noe av det de forskjellige miljøgiftene kan føre til.
Næringskjede i havet. Illustrasjon. Miljøgiftene anrikes i næringskjedene.