Fagstoff

HMS

Publisert: 29.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

HMS.Bildekollasje.  Her finner du alt om helse, miljø- og sikkerhetsarbeid som er aktuelt for læringsoppdragene på VG1 elektrofag.

HMS − helse, miljø og sikkerhet

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften, eller forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid, skal sikre:

 

"gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester."

 

Denne forskriften sier at bedriften er forpliktet til å lage et system der HMS (helse, miljø og sikkerhet) blir ivaretatt.

Alle bedrifter skal ha dette!

Modellen som brukes i dette arbeidet, er som følger: 

igangsette > kartlegge > planlegge og prioritere tiltak > følge opp

Internkontrollforskriften

 

Sikkerhet i forbindelse med gjennomføring av læringsoppdrag:

Risikovurdering, Arbeidstilsynet
5 sikre
Risikovurdering

Førstehjelp

Førstehjelpsrådet har utarbeidet en veiledning med de gjeldende reglene for HLR − hjerte-lunge-redning.

 

Informasjonen kan lastes ned ved å klikke på denne linken:

Førstehjelpsrådet

Den som er ansvarlig for bedriften, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav som er fastsatt i Arbeidsmiljøloven 

 

Forskriftenes formål:


Forurensningsloven 

 

Brann- og eksplosjonsvernloven 

 

Produktkontrolloven 

 

Sivilforsvarsloven 

 

Genteknologiloven 

 

Strålevernloven 

 

Lov om tilsyn med elektriske anlegg 

Forskrift under el-tilsynsloven

FSE − forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg:


Sikkerhet ved arbeid 

 

Kjemisk helsefare 

 

Personlig verneutstyr