Fagstoff

Sammendrag av Globale utfordringer og interessekonflikter

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kvinne med vedbør på hodet.foto.Utnyttelse av ved til brensel kan være opphav til konflikter.  

 

Lenke til simulering.Flervalgsoppgave: Globale miljøutfordringer.  

Sammendrag:

 • Historien har mange eksempler på at mennesker har overbeskattet naturressurser.
 • Ofte er det andre enn de som er årsaken til miljøskader, som må tåle belastningen av dem.
 • Miljøgifter kjenner ingen landegrenser, og de kan transporteres og spres over hele kloden.
 • Ved Rio-konferansen i 1992 ble det på papiret enighet om at stater ikke skal ødelegge miljøet for andre.
 • Mennesker har påvirket jorda så grunnleggende at forskere mener vi har gått inn i en ny geologisk tidsalder – antropocen.
 • Det som er typisk for forbruket av ressurser, er at det skjer i små porsjoner, bit for bit.
 • "Allmenningens tragedie" er et uttrykk som viser til at det som er lønnsomt for den enkelte, er ødeleggende for fellesskapet.
 • Verdens skoger er under sterkt press. Det tas ut verdifulle treslag, og skoger hugges ned for bruk til oppdyrking, beiteland og plantasjer.
 • Uttak av mineralressurser er i mange tilfeller miljøødeleggende på grunn av arealbruk eller forurensning.
 • Minst en firedel av verdens fiskeressurser er overbeskattet eller utfisket, og mange andre bestander er under sterkt press.
 • Det fastsettes kvoter for hvor mye som kan fanges av hver fiskebestand, men kvotene er ofte for høye.
 • Det foregår et utstrakt ulovlig og uregulert fiske.
 • Det brukes ofte fiskeredskaper som ødelegger koraller og andre biotoper på havbunnen.
 • Arbeidet med verdens miljøutfordringer må baseres på internasjonalt samarbeid.
 • De forente nasjoner og underorganisasjoner spiller en nøkkelrolle i miljøarbeidet.