Fagstoff

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i praksis

Publisert: 12.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
HMS

I barnehagen er daglig leder hovedansvarlig for planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Verneombud og øvrige ansatte skal også delta aktivt i denne prosessen.

 

bildet viser en huske Lekeplassutstyr 

 

Slitasje på lekeplassutstyr og manglende vedlikehold øker sjansen for skader og ulykker.

 

bildet viser et barn på turHva skal du gjøre dersom et barn blir borte på tur? 

Det må gjennomføres en grundig kartlegging/risikovurdering i barnehagen/skolen for å avdekke mulige farer og problemer. Kartleggingen må ta for seg alle deler av driften, og det vil f.eks. si en gjennomgang av bygningen, innemiljøet, utelekeområdet, barnehagens ulike rutiner og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Man kan med fordel utarbeide sjekklister for de ulike områdene som kartleggingen skal dekke. Tidligere kartlegginger og utfylte avviksskjemaer bør også ses på i denne fasen. Dette må man gjøre for å se hva som tidligere er vurdert som et risikoforhold i barnehagen, og hva som er gjort for å hindre gjentakelse.

Det som denne kartleggingen avdekker, vil være det som danner grunnlaget for en handlingsplan. Handlingsplanen beskriver de tiltakene som må iverksettes for å redusere eller fjerne risikoforholdene.

Tiltakene settes opp i en prioritert liste, og handlingsplanen sier også noe om hvem som er ansvarlig og tidsfrist for gjennomføringen. Handlingsplanen gjøres så kjent for hele personalgruppen og kan også danne grunnlaget for barnehagens målsetting videre.

Risikovurdering

Risiko kan defineres som ”den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier". Risikobegrepet er todelt og omhandler både sannsynligheten for at noe skal skje, og konsekvensen dersom det skjer.

Dette gjelder både for akutte hendelser og hendelser som kan utvikle seg over tid. En akutt hendelse er f.eks. hvis et barn blir borte når barnehagen er på tur. En hendelse som kan utvikles over tid, og som vil kunne utgjøre en stor risiko, er slitasje på lekeplassutstyr og manglende vedlikehold av dette.

En enkel modell for risikovurdering er denne:

  1. Finn farekildene. Det er alle forhold som kan forårsake skade, både fysiske, ergonomiske og psykososiale.
  2. Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det at noe kan skje?
  3. Hva kan vi gjøre for å hindre det? Det er viktig å tenke forebygging.
  4. Iverksett tiltak for å oppfylle arbeidsmiljøloven.


Farekildene må også vurderes med hensyn til sannsynlighet og til konsekvens. Med andre ord kan det være liten risiko for en hendelse, men konsekvensene kan bli store. Og motsatt: stor risiko for skade, men skadeomfanget vil ikke bli så stort.

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold