Fagstoff

Hvorfor sosial kompetanse?

Publisert: 20.06.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Vennskap

Utviklingen av sosial kompetanse er viktig både i hjemmet, i barnehagen og i skolen. Det å kunne forholde seg til andre mennekser er nødvendig både i yrkessammenheng og på det private plan.

fire barn som leker med hverandre, og ler.foto.Positiv samhandling 

 

Noen definisjoner

Sosial kompetanse defineres som «et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde
relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og
fremme utvikling». (Garbarino, 1985, s. 80).

 

«Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter er
viktig for barn og unges utvikling av relasjoner
både med jevnvaldrende og voksne (Gresham,
Van og Cook 2006).»

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for skolen som heter «Utvikling av sosial kompetanse». Der skriver de blant annet:

«Sosial kompetanse er en grunnleggende
forutsetning for at barn og unge skal kunne
forholde seg til og handle i en sosial virkelighet,
hvor det i økende grad stilles krav til individuelle
ferdigheter og til individets plassering innenfor
fellesskapet.»

«Tidlig satsing på utvikling av sosial kompetanse kan være
viktig for at barn og unge senere skal fungere
godt på skolen, i det øvrige utdanningsløpet
og senere som ansvarsfulle voksne i arbeidslivet.
Sosial kompetanse legger også et grunnlag
for utvikling av demokratisk kompetanse
som er en nødvendig forutsetning for aktiv
deltakelse i samfunns- og arbeidsliv (St.meld.
nr. 16 s. 48).»

«For at barn og unge skal utvikle sosial kompetanse, må
imidlertid alle involverte aktører bidra i en
utviklingsprosess som må pågå kontinuerlig
og over tid.»

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Dette betyr at både barnehage og skole har en sentral rolle som en sosial læringsarena. Som barne- og ungdomsarbeider er du en del av det arbeidet som skal gjøres.

Sosial kompetanse er individets evne til å være i samspill med andre i ulike situasjoner og omgivelser. Det sier noe om hvordan barn og unge forholder seg til hverandre og forventningene i omgivelsene.

Barn og unge kan prøve ut og eksperimentere med sosiale ferdigheter i lek og annen aktivitet sammen med andre barn og voksne. Å arbeide med sosial kompetanse er vesentlig for å kunne motvirke blant annet kriminalitet, vold, diskriminering og mobbing.
I barnehage og skole må man arbeide på en måte som støtter både enkeltindividets og gruppens sosiale ferdigheter. Som barne- og ungdomsarbeider er du en rollemodell i dette arbeidet. Tydelige og aktive voksne er nødvendig for å skape et godt og inkluderende miljø for barn og unge.

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold