Fagstoff

Kjemisk helsefare

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Kjemisk helsefare: Laboratorieutstyr

Det er veldig viktig at du vet hvilke kjemikalier du jobber med, da kjemiske stoffer kan være skadelige.

Film sprøytemaling

 

Kjemikalieforskriften   skal sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot fare som kan oppstå på grunn av kjemikalier i bedriften.

 

Kjemisk helsefare etsendeKjemisk helsefare etsende

 

Forskrift om merking av farlige kjemikalier sier at farekoder, faresymbol og  advarselssetninger skal benyttes ved merking av farlige kjemikalier.

 

Varselsskilt på laboratoriedørVarselsskilt på laboratoriedør

 

Stoffkartotek

Her finner man blant annet informasjon om hva et stoffkartotek er, oppdatering av stoffkartotek samt adgang til stoffkartotek.

Kjemiske stoffer kan påvirke helsen på flere måter:

  • Akutte forgiftninger gjennom innånding og/eller opptak gjennom hud og/eller slimhinner
  • Overømfintlighets- eller allergiske reaksjoner i hud og/eller slimhinner
  • Etseskader i hud eller slimhinner
  • Langsiktige skader i form av for eksempel hjerneskade eller kreftsykdom.


Du må være klar over faremomentene og hvilke beskyttelsestiltak som er nødvendige.

Råd:

  • Om mulig bruk stoffer som gir minst mulig helseskade.
  • Lær å forstå hva faresymbolene på merkeetiketten betyr.
  • Gjør deg kjent med HMS-databladet for de kjemiske stoffene du benytter, og beskytt deg slik databladet gir beskjed om.


I virksomhet hvor giftige eller andre helsefarlige stoffer blir framstilt, pakket, brukt eller oppbevart på en måte som kan innebære helserisiko, skal arbeidsprosessene og arbeidet for øvrig være fullt forsvarlig slik at arbeidstakerne er sikret mot ulykker, helseskader eller særlig ubehag, se stoffkartotek.

Beholdere og emballasje for stoffene skal være tydelig merket med stoffenes navn og advarsel på norsk.

Virksomheten skal føre register over slike stoffer med angivelse av stoffets navn, sammensetning, fysikalske og kjemiske egenskaper samt opplysninger om mulige giftvirkninger (toksikologiske data), risikomomenter, forebyggende tiltak og førstehjelpsbehandling.
Virksomheten skal ha det nødvendige utstyret for å hindre eller
motvirke helseskader på grunn av stoffer.

Slike farlige stoffer skal ikke brukes dersom de kan erstattes med stoffer som er mindre farlige for arbeidstakerne.

I virksomhet som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer giftige eller helsefarlige stoffer på en måte som kan innebære helserisiko, skal det foretas fortløpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse.

Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere regler for prøvemetode, omfang og hyppighet av undersøkelsene og om rapportering av resultatene. Direktoratet kan dessuten kreve at arbeidsgiveren skal foreta spesielle undersøkelser eller levere prøver til undersøkelse.

Relatert innhold