Fagstoff

Nøytralisering og pH

Publisert: 04.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Nøytralisering og ph: Et pH-meter viser alkaliteten av jord

Det å nøytralisere en syre betyr å blande en sur løsning med en basisk løsning slik at pH-verdien stiger til det nøytrale punktet, pH 7,0.

 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Måling av Ph-verdi\"Måling av Ph-verdi
Opphavsmann: Industriskolen
 

 

 

Indikatorpapir for pHIndikatorpapir for pH 


 

pH-skalaen. Illustrasjon.pH-skalaen
Opphavsmann: Industriskolen
  

Blander vi en syre og en base, vil disse reagere med hverandre og danne salt og vann. Vi blander saltsyre (HCl) med natronlut (NaOH).

Bland dem bare i sterk fortynning, det er farlig å blande dem i konsentrert form!

HCI + NaOH → NaCI +H2O

Vi får natriumklorid (NaCl, vanlig koksalt) og vann. Reaksjonen i ioneform skriver vi slik:

H+ + CI- + Na+ OH- → Na+ +CI- + H2O

Det viktigste som skjer, er følgende:
H+ + OH- → H2O

Ved slik nøytralisasjon dannes alltid vann. Det vi får ved siden av vann, vil være salter, som blir dannet av syrerest-ionet og metall-ionet i basen. Saltet får forskjellig formel, alt etter syre- og baseformelen.

Nøytraliserer vi vannløsninger av syrer og baser med hverandre, dannes det alltid salt pluss vann!

Saltet vil være oppløst i ioneform så lenge det er vann til stede. Damper vi vannet bort, vil saltet bli liggende igjen i fast form.

pH-begrepet
pH er en måleenhet for surhetsgrad i vannløsninger. En nøytral løsning, rent vann, har en pH på 7. Løsninger med pH under 7 er sure, de som har pH over 7, er basiske. De fleste stoffer har pH mellom 0 og 14, men pH-verdier under null og over 14 forekommer.

Når vi skal måle pH i en løsning, kan vi bruke et pH-papir. Det er en papirstrimmel som får forskjellig farge ved ulike pH-verdier. Ved å sammenligne med en fargeskala finner en lett pH-området for den væsken en har undersøkt. En atskillig mer nøyaktig metode er å bruke et pH-meter. Dette er en elektrokjemisk målemetode. Prinsippet er å måle forskjell i elektrisk spenning mellom elektrodene og oppløsningen. Denne spenningen vil variere med pH.

Relatert innhold