Fagstoff

HMS-datablad

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
HMS- Datablad

Et HMS-datablad inneholder informasjon om farlige egenskaper ved et kjemikalium og anbefalte forebyggende tiltak.

Her er en e-forelesning om datablader:

This node does not support insertion type thumbnail

 

 

 

 

Les mer om Sikkerhetsdatablad på arbeidstilsynets nettsider

 

 

 

 

HMS datablad. Foto.HMS datablad
Opphavsmann: Industriskolen
 

Enhver avdeling, leverandør eller firma som benytter kjemiske stoffer, er ansvarlig for at datablader blir skaffet til veie. HMS-datablader skal være på norsk. Arbeidsleder skal sikre at arbeidstakeren har forstått og følger instrukser gitt i databladet. HMS-databladet skal alltid være tilgjengelig på den enkelte arbeidsplass. Myndighetene stiller krav til hva et HMS-datablad skal inneholde av informasjon. Myndighetene anbefaler at det utarbeides datablad for alle kjemiske stoffer og produkter som håndteres i arbeidslivet.

Et stoffkartotek består av en samling HMS-datablader over de kjemiske stoffene som befinner seg på arbeidsplassen. I større virksomheter bør en ha ett stoffkartotek for hver arbeidsplass som bruker kjemiske stoffer.

Et HMS-datablad skal totalt inneholde 16 obligatoriske punkter:
1    Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma
2    Opplysninger om kjemisk sammensetning
3    Viktige faremomenter
4    Førstehjelpstiltak
5    Tiltak ved brannslukking
6    Tiltak ved utilsiktet utslipp
7    Håndtering og oppbevaring
8    Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr
9    Fysiske og kjemiske egenskaper
10    Stabilitet og reaktivitet
11    Opplysninger om helsefare
12    Opplysninger om miljøfare
13    Fjerning av kjemikalieavfall
14.   Opplysninger om transport
15    Opplysninger om lover og forskrifter
16    Andre opplysninger av betydning for brukerens helse og sikkerhet

Relatert innhold