Fagstoff

Kulturell variasjon

Publisert: 28.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Utsikt over Oslo sett fra Ekeberg

I europeisk målestokk har Norge ingen storbyer: Oslo er en middelstor by, og Bergen, Stavanger og Trondheim er småbyer. Likevel har motsetningen mellom bykultur og bygdekultur vært stor i Norge.

Akkarfjord, Finnmark. Foto. Det er store forskjeller mellom kystsamfunnene i Norge. Dette bildet er fra Akkarfjord i Finnmark, ei bygd uten veiforbindelser.
Fotograf: Terje Mortensen
  

Risør havn. Foto. Den lille byen Risør i Aust-Agder er kjent for sine mange turister og småbåthavner.
Fotograf: Bård Løken
  

Noe av forklaringen kan være at landet har en spredt bosetning. Dårlige kommunikasjoner gjorde kontakten mellom folk, mellom landsdeler og mellom by og land vanskelig. Dermed har det oppstått motsetninger og kulturelle variasjoner.

Fra Østlandet til Vestlandet

Bondegård. Foto. På Østlandet er det langt mer vanlig med åkerbruk enn på Vestlandet. Her fra Råde i Østfold.
Fotograf: Jon Hauge
 

Reiser vi rundt i Norge, ser vi at det er store forskjeller mellom de ulike delene av landet. Forskjellene viser seg i naturen, i næringslivet og i arkitektur og boformer. Reiser vi fra Østlandet over Hardangervidda til Vestlandet, er det ikke vanskelig å se de ytre forskjellene. Vi reiser fra flate jordbruksbygder med store gårder til et fjellandskap med trange og dype fjorder, der gårdene er små i forhold til østlandsgårdene. Stanser vi opp og besøker gårdene, vil vi også se at gårdsdriften er forskjellig. På østlandsgårdene er det langt vanligere med åkerdrift enn på vestlandsgårdene, der husdyrhold er mest vanlig.

Holdninger og verdier

Dette er forskjeller som har sin bakgrunn i naturforholdene. Men det fins også forskjeller som ikke er så lette å legge merke til. Innbyggerne på Vestlandet har på mange måter andre holdninger og verdier enn de som bor på Østlandet. Det kommer til syne blant annet ved at kristne lekmannsbevegelser, avholdsbevegelse og målsak tradisjonelt har stått sterkere på Vestlandet enn på Østlandet. Det har for eksempel vært en langt mer restriktiv holdning til alkoholomsetning i kommunene i Vest-Norge enn i østlandskommunene.

Motkulturer

Hvorfor står så slike bevegelser sterkere på Vestlandet enn på Østlandet? Samfunnsforskerne har forklart det med at folk på Vestlandet har hatt en sterk skepsis til verdier og holdninger som kommer fra de store byene. Dermed har avholds-, lekmanns- og nynorskbevegelsen blitt motkulturer som skulle "verne" bygdene på Vestlandet mot bykulturene og deres holdninger og verdier.

Forskjell i bedriftskultur?

Det blir også hevdet at det er store forskjeller mellom øst og vest i Norge innenfor næringslivet. Samfunnsforskere som har studert bedrifter, sier at det gjerne er mindre "avstand" mellom ledelsen og arbeiderne i en bedrift på Vestlandet enn i en bedrift på Østlandet. På Vestlandet har det vært tradisjon for at arbeidere og ledelse både har arbeidet og bodd nært sammen, mens de sosiale og kulturelle forskjellene mellom samfunnsklassene har vært større på Østlandet. Dette kan være noe av forklaringen på at det har vært langt større konflikter i arbeidslivet på Østlandet enn på Vestlandet.

Fra sør til nord

Reiser vi fra kyststrøkene på Sørlandet til Lofoten, legger vi også merke til store forskjeller, selv om menneskene begge steder lever i nær kontakt med havet. Fisket har vært viktig for livsgrunnlaget i begge områdene. Men i Lofoten har fisket vært hovednæring for innbyggerne, mens det stort sett har vært en tilleggsnæring på Sørlandet. Der har tilknytningen til havet vært preget av store rederier som har drevet en stor handelsflåte.

Internasjonal kontakt

Gjennom denne handelsflåten har sørlendingene hatt stor kontaktflate med utlandet. I Lofoten har den internasjonale kontakten derimot vært liten, selv om det meste av fisken som er blitt fisket der, er blitt spist av folk ute i Europa. Fiskere og handelsmenn i Lofoten har stort sett hatt kontakt med fiskeoppkjøpere i Bergen. Dermed har lofotfisket vært med på å skape en internasjonal kontaktflate for bergenserne, og Bergen er kanskje den mest "europeiske" byen i Norge.

Kultur og levemåte i ulike deler av landet har med andre ord oppstått i et samspill mellom naturforhold, historisk utvikling, isolasjon og ulike former for kontakt med andre.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt