Fagstoff

Juliansk dato

Publisert: 08.10.2010, Oppdatert: 16.01.2013
Julian

Kalendertid med år, måneder, dager, timer og minutt er uhåndterlig ved numeriske beregninger av tidsforløp og tidsdifferanser. Det vi ønsker å ha, er en felles skala med et antall veldefinerte tidsenheter fra et felles referansepunkt. Med en slik skala kan vi finne tidsintervaller med en enkel subtraksjon av tidsenheter, og her kommer Juliansk dato inn.

Dette merkelige startidspunktet ble foreslått av en lærd italiener, Giuseppe Scalinger, i 1582, som begynnelsen på en Juliansk periode på 7980 år. Denne perioden er gitt som produktet av tre tall:

  • solsyklusen, som er det antall år som går før alle ukedagene faller på de samme datoene, 28 år,
  • månesyklusen, som er gitt av antall månemåneder, 19 per år, og
  • den skatteperioden på 15 år som ble innført av keiser Constantin i år 313.

Den forrige gang disse periodene startet samtidig, var i 4713 f.Kr. og den neste ville bli i år 3267 e.Kr.

Lokal tid varierer med et heltallig antall timer mellom tidssonene på jorda, og forandres i deler av året (sommertid). For å ha en felles tidsreferanse på hele jordkloden benyttes Universal Time (UT), som tidligere ble kalt Greenwich Mean Time (GMT). Den er 1 time mindre enn norsk normaltid og to timer mindre enn norsk sommertid. UTC, Universal Time Coordinated, er for alle praktiske forhold lik UT.

Innen astronomien benyttes en slikt tidsskala som kalles Juliansk Dato (JD). Tidsangivelsen blir da et antall tidsenheter, i dette tilfellet dager, fra referansepunktet som er klokka 12, Greenwich Mean Time, den 1. januar år 4713 BC. Grunnen til å velge middag i stedet for midnatt var at astronomene gjorde sine observasjoner om natta, og da ville det være upraktisk å skifte dato midt i observasjonsperioden.

Referansetidspunktet er altså middag 0. januar, som er 31. desember året før. Dermed vil det nøyaktige tidspunktet for ethvert årsskifte ha JD som ender på xxx,5. For mange praktiske beregninger er det innført en modifisert Juliansk Dato. For det første trekkes fra 2 400 000 dager. Dessuten trekkes fra en verdi på 0,5 som flytter starttidspunktet fra middag til midnatt.

Det finnes flere steder på Internett som beregner sammenhengen mellom modifisert Juliansk dato og Gregoriansk dato, se ekstern ressurs.

Juliansk dato, JD, for begynnelsen av hvert år er tabulert i mange almanakker. Begynnelse-tidspunktet for år 2009 i Juliansk Dato er gitt som 2400000 + 54831,5. Et tidspunkt dette året finnes ved å legge til dag nummer for det aktuelle året, og den aktuelle del av en dag som kommer i tillegg, gitt som desimalbrøk.

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold

Faglig

Generelt