Fagstoff

Fornybare energikilder

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En definisjon på fornybare energikilder er "energikilder som kan fornyes i løpet av 100 år". Eksempler på fornybare energikilder er biomasse (vedfyring og lignende), vannkraft og vindkraft. Bekymring over verdens økende energibehov og de raskt svinnende reservene av olje, naturgass og kull har tvunget fram forsøk på å utvikle andre fornybare energikilder.

Sola. Foto.Sola.   

 

Image showing the thumbnail for content named \"Vindenergi\"Vindenergi. 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Vannenergi\"eForelesning om vannenergi. 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Bioenergi\"Bioenergi 


Geotermisk kraftverk. Foto.Nesjavellir geotermisk kraftverk. 

 

 

Bølgekraftverk. Foto.Bølgekraftverk.   

Solenergi

Sola er vår hovedenergikilde og er drivkraften for alt liv gjennom fotosyntesen og grunnlaget for de fornybare energikildene. Selv i Norge mottar et område på størrelse med en vanlig eneboligtomt så mye solenergi at det overstiger en vanlig families energibruk mange ganger.

Solenergien kan utnyttes passivt ved at bygninger utnytter sollyset til direkte oppvarming, aktivt gjennom solfangere som fanger opp og eventuelt lagrer varme, eller omdannes til elektrisk energi i solceller eller i store solkraftverk.

Vindenergi

Dansk vindenergiindustri eksporterer mer energi enn noen andre produsenter av denne typen energi. Prisen på strøm fra vindmøller er i vindrike områder allerede konkurransedyktig i Danmark, der vindenergi dekker 3 prosent av behovet for elektrisk energi.

I Norge er det tatt politiske initiativ til en massiv vindkraftsatsning, men det er også stor lokal uro rundt konsekvensene av vindkraftutbygging når det gjelder natur og lokalsamfunn.

Vannkraft

Norge er selvforsynt med elektrisk kraft fra vannkraftverk. I etterkrigstiden fram til midten av 80-årene foregikk det storstilt bygging av vannkraftverk i Norge. Politisk motstand har gjort større utbygginger umulig etter utbyggingen av Altavassdraget. Lovendringer og høyere energipriser har gjort mindre kraftverksutbygginger lønnsomme i senere år. Vannkraft er spesielt billig å produsere og gir små konsekvenser for klimaet.

Bioenergi

Denne energiformen er basert på forbrenning av biomasse, enten direkte (vedfyring og lignende) eller indirekte (biodiesel, biogass). Biomasse er en samlebetegnelse på organisk materiale og omfatter så ulike "råvarer" som papir, matrester, trevirke, planteoljer, bildekk og fiskeslo. Økt bruk av biomasse som energikilde er svært interessant og representerer bærekraftig utvikling, forutsatt at det er balanse i forholdet mellom naturens produksjon og vårt forbruk av råvarene. I motsetning til fossile energikilder gir forbrenning av biomasse ikke noe netto CO2-bidrag til drivhuseffekten, og ressursen er i høyeste grad fornybar gjennom naturlig tilvekst.

Geotermisk energi

Jordskorpa er bare 40 km tykk. Under den finner vi 99,6 prosent av jordklodens masse med temperaturer som alltid overstiger 500 ºC. Siden 1970-årene har utnyttelsen av denne varmeenergien, kalt geotermisk energi, hatt en årlig vekst på 15–20 prosent, som er tre til fire ganger høyere enn for tradisjonelle energikilder. I enkelte områder blir det nå hevdet at geotermisk energi er 75 prosent billigere enn oljefyring.

Bølgeenergi

Flere bølgeenergiprosjekter er under utvikling både i Norge, Sverige og Storbritannia. De er basert på forskjellige teknologier, men ingen har ennå lyktes med å utnytte denne energikilden kommersielt. Havet dekker 70 prosent av jordoverflaten, og flere beregninger viser at bølgeenergi om få år vil kunne leveres i stor målestokk til priser fra 70 øre/kWh og nedover. I Storbritannia blir det også eksperimentert med tidevannsenergi.

Relatert innhold