Fagstoff

Forbruksvalg og energibruk

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Oseberg A, Osebergfeltet

Fra den industrielle revolusjonen for over 200 år siden og fram til i dag har det vært en enorm stigning i verdens totale energibruk. Tilgang på energikilder er en avgjørende forutsetning for økonomisk vekst. Riktignok er det mulig å ha høy sysselsetting uten å bruke mye energi, men det er utenkelig at vi kan opprettholde dagens produksjon og levestandard uten høy energibruk.
Økende tilgang på energi har vært en av forutsetningene for utviklingen av den vestlige verden. Det er en klar sammenheng mellom et lands energibruk og hvor mye landet produserer av varer og tjenester.

 

Verdenskart med fargekoder for energiforbruk. Illustrasjon.Verdens energiforbruk.  

 

 

Hvor mye energi bruker du når du dusjer?

 

 

 

To bilder av samme område.Satellittbildet viser Tasman Glacier på New Zeeland. Det øverste bildet er fra 1990 og det nederste fra 2007. Vi ser tydelig hvordan breen har trukket seg tilbake på grunn av global oppvarming. 

Ulik energibruk i verden

Om lag 80 prosent av verdens befolkning bor i utviklingsland. Dersom levestandarden i utviklingslandene skal heves til nivået vårt, må vi regne med at den totale energibruken i verden vil øke med mange ganger dagens forbruk.

I dag står utviklingslandene for cirka 25 prosent av verdens energibruk. USA har bare 4 prosent av verdens befolkning, men står alene for rundt 25 prosent av den samlede energibruken i verden. Dersom vi ser på energibruken per innbygger, stiller vi nordmenn i klasse med amerikanerne, men mange rike land er nå blitt flinkere til å spare på energien og til å utnytte den mer effektivt.

Energibruken påvirker klimaet

Klimaet på jorda har blitt merkbart varmere i løpet av de siste hundre årene. Menneskeskapte klimaendringer kommer i tillegg til de naturlige klimaendringene som har pågått i millioner av år.

Årsaken til de menneskeskapte klimaendringene er den økte konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Det skyldes hovedsakelig forbrenning av fossile brensler siden den industrielle revolusjonen, som startet opp på slutten av 1700-tallet.

Menneskeskapte klimaendringer er en direkte følge av vår nye teknologiske evne til å utvinne og brenne fossilt brensel i stor skala. Dersom hele verdens befolkning skulle oppnå gjennomsnittlig vestlig levestandard ved hjelp av dagens teknologi, ville belastningene gå langt utover naturens tålegrenser.

En hovedutfordring i arbeidet for bærekraftig utvikling er derfor hvordan økonomisk vekst kan kombineres med belastninger av miljøet som holder seg innenfor disse grensene. Dersom utslippene av såkalte drivhusgasser ikke reduseres, risikerer vi at gjennomsnittstemperaturen på jorda øker dramatisk og gir omfattende skader på klimaet og miljøet i tiden som kommer. Det er blant annet ventet at ekstremvær som flom, hetebølger og lange tørkeperioder vil inntreffe oftere og med høyere intensitet enn tidligere.