Fagstoff

Observasjonsmetoder

Publisert: 16.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Blomst

Det finnes mange ulike observasjonsmetoder, og et stort antall med skjema og tabeller til bruk i observasjonene. Mange skoler og barnehager har utviklet egne skjemaer som de bruker. Det er ikke slik at et skjema nødvendigvis er bedre enn et annet, men det er viktig å finne det skjemaet som passer for den som skal observere.

Valg av metode og skjema må være slik at du får observert det du faktisk trenger kunnskaper om. Under vil du finne eksempler på ulike former for observasjon. Oversikten er ikke dekkende, da antall metoder og skjema er stort. Du bør prøve ut noen av disse metodene og vurdere hvilken verdi de kan ha i ditt arbeid.

Løpende protokoll
Dette ligner mye på loggbok, men her er det sjelden man observerer mer enn noen få barn, gjerne bare ett.
Løpende protokoll regnes av mange som en krevende form for observasjon. Det er vanlig å bestemme seg for et område man skal observere, for eksempel et barns grovmotorikk. Du observerer nøyaktig det barnet gjør, ofte bare i to til tre minutter om gangen.

Skjema til løpende protokoll ligger som vedlegg på denne siden.

Dagbok
Dagboken brukes til å skrive ned det som har skjedd i løpet av en dag. Det er lurt å bestemme på forhånd hva man skal observere, men du kan også notere ned det du mener er viktig. Dagboksnotat brukes ofte som forberedelse til foreldresamtaler og andre samtaler om et barn.

Loggbok
Denne kan brukes til å observere enkeltbarn eller grupper med barn. Det kan være en kladdebok der personalet fortløpende noterer ned det som skjer. Det kan også være en perm med et skilleark for hvert barn. Av og til velger man å observere fritt, men ofte kan det være lurt å avgrense observasjonen til bestemte områder. Dersom flere personer skal notere i samme loggbok, må man bli enig om oppbevaring og koding, slik at boken ikke blir liggende tilgjengelig for andre enn dem som jobber i institusjonen.

Aktivitetsskjema
Dette er en metode som egner seg når vi ønsker å finne ut hvor ofte et barn skifter fra en aktivitet til en annen. Gjør vi mange slike observasjoner av det samme barnet i en periode, får vi også et inntrykk av hva barnet liker å holde på med.

En annen måte å bruke aktivitetsskjema på, er ved å lage et skjema som registrerer hvor mange barn som deltar i ulike aktiviteter. Dette kan være et viktig redskap når du skal planlegge aktiviteter for barn.
Det finnes en mengde ulike aktivitetsskjema, fra de helt enkle der du bare krysser av, til mer avanserte.

Sosiometri
Sosiometri er en observasjonsmetode som kan brukes for å undersøke forholdet mellom flere personer i en gruppe. Du kan også registrere hvem som tar kontakt med hverandre uten å bruke ord. For eksempel kan du se om det er barn som ikke blir inkludert i gruppa, altså som ingen kontakter eller snakker til.

Her finner du eksempel på ulike skjema til bruk i observasjonsarbeidet.Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold