Fagstoff

Hvordan observere?

Publisert: 16.10.2009, Oppdatert: 25.06.2018

Barn og ungdom ser og holder en ballpytonslange. Foto.  

Når vi observerer andre mennesker, får vi informasjon om hvordan de har det. Vi hører hva de sier, vi ser hva de gjør, og vi kjenner omgivelsene de har rundt seg. Vi kan oppleve følelser og ulike stemninger.

Fortellingen

En situasjon kan tolkes på mange forskjellige måter. Det er viktig å skille mellom hva vi faktisk ser, og hva vi tror vi ser. Det er lett å fortolke det vi observerer, som vårt eget, og tro at andre kjenner og tenker det samme som oss.
De aller fleste har erfart at når de forteller om noe de har opplevd eller sett, så blir fortellingen helt forskjellig fra fortellingen til en som har opplevd eller sett det samme. Det er fordi vi har tolket det vi har opplevd, på forskjellige måter.

Eksempel: Når vi ser eller hører ei lita jente som gråter, kan vi oppfatte det på flere måter.

– Vi kan tro at hun har falt og slått seg og fått skrubbsår på knærne.
– Vi kan tro at hun er lei seg fordi hun ikke får lov til å leke med de andre.  
– Vi kan tro at hun er sint fordi noen har tatt leken hun lekte med.

 

Det være enda flere grunner til at jenta gråter. Kan du nevne noen?

Når vi observerer andre, skjer det samtidig noe med oss selv. Vi møter ulike situasjoner som gjør at vi reagerer forskjellig. Vi må hele tiden forholde oss til omgivelsene våre og andre mennesker. Vi skal kommunisere med ulike mennesker, og vi må ta hensyn til deres behov og utviklingsnivå. Det betyr at vi må være bevisst vår egen måte å være på – i samhandling med andre.

Vi skiller mellom systematiske og usystematiske observasjoner.
De observasjonene som du gjør hver dag – uten å planlegge at du skal observere, og som ikke har noe fast mønster eller bestemt fremgangsmåte – kaller vi  usystematiske observasjoner.

De observasjonene som må planlegges, og som krever stor grad av nøyaktighet, kaller vi systematiske observasjoner.
Observasjonene gjøres da ofte etter en mal – i et skjema. De systematiske observasjonene er nedskrevet og kan dokumenteres og forklares.

Gangen i en observasjon kan du lese mer om her:

Det er et tegn på profesjonalitet at vi som barne- og ungdomsarbeidere har evnen til å se og møte andre mennesker. I yrket vårt må vi være bevisst på hva vi observerer, og hva vi legger vekt på.

Når du skal observere, må du

  • bestemme om observasjonen skal være systematisk eller usystematisk
  • skille mellom det som faktisk skjer, og dine egne tolkninger
  • vise respekt for dem som blir observert
  • være bevist din egen rolle i observasjonen

Utfordringer til deg

  1. Forklar hva systematisk og usystematisk observasjon er.
  2. En klasse jobber med et gruppeprosjekt. En gutt stormer ut av klasserommet. Diskuter hva grunnen til det kan være. Kan det være flere årsaker?
  3. Hvordan kan du opptre som profesjonell yrkesutøver når du observerer?
  4. Tenk deg at du er observatør på tegningen til høyre. Hva observerer du, og hvordan tolker du det du observerer?
  5. Forklar observasjonens gang.
 

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt