Læringssti

Varighet: 4t
Årelating

Saejrie jïh verteme

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie datne:

  • saejrieh jïh vertemen bïjre lohkeme
  • lïereme mij nihpere jïh nihpierdimmien bïjre
  • lïereme maam saemieh aerebi darjoeji gosse saejrie varta
  • ussjedamme mij aerpievuekien-daajoen sijjie daaletjen siebriedahkesne
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti