Læringssti

Varighet: 3t
Ung mann noterer på en blokk mens han ser på mobilen sin

Guktie gaaltijh nuhtjedh

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh:

  • daejredh mij gaaltije
  • daejredh guktie edtjh gaaltijh nuhtjedh
  • guktie edtjh gaaltijh tjaledh
  • maehtedh siteradidh
  • maehtedh gaaltije-læstoem tjaeledh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti