Fagstoff

Prosessmodellen

Publisert: 05.11.2018

Prosessmodellen er en kommunikasjonsmodell som brukes i fag der kommunikasjon mellom mennesker er relevant og sentralt.

 

Modellen blir brukt for å beskrive og analysere prosessen i en kommunikasjonssituasjon. Kommunikasjon mellom mennesker er veldig viktig, enten det dreier seg om personlig og mellommenneskelig kommunikasjon eller mediekommunikasjon. Modellen egner seg godt til å forstå når og hvorfor kommunikasjon kan gå galt. Derfor er støy et sentralt begrep i modellen.

Sentrale begreper i modellen

  • Avsender: Personen eller virksomheten som sender meldingen 
  • Koding: Sier noe om hvordan meldingen er kodet, og gjort forståelig for mottaker
  • Kanal: Måten meldingen er formidlet på
  • Avkoding: Lesing, tolking og forståelse av meldingen
  • Mottaker: Den som tar imot meldingen 
  • Tilbakemelding: Respons som meldingen utløser
  • Støy: Hindre som står i veien for at meldinger når fram slik de er ment

Opprinnelig var prosessmodellen laget for å beskrive hvordan meldinger ble overført teknisk. Det er forskerne Shannon og Weaver som står bak modellen, og den ble først kjent i 1948 som en matematisk kommunikasjonsteori.