Oppgave

Åehpiedehtieh saemien-faageles teemam

Learoe-soejkesisnie tjaaleme datne edtjh saemien-faageles teemam åehpiedehtedh. Aaj tjaaleme datne edtjh åehpiehtiemidie goltelidh, jïh dle maehtedh dejtie vuarjasjidh jïh bïhkeden bïevnesh bååstede vedtedh. Baakoebaalve baakoegujmie såågedimmien jïh hïejen bïjre. Guvvie

Laavenjasse

Daennie laavenjassesne golme biehkieh maam edtjh darjodh.

Voestes biehkie

Datne edtjh åehpiedehtemem ryöjredidh jïh klaassese åehpiedehtedh. Datne maahtah soptsestidh:

  • såångedimmien jïh hïeji bïjre
  • jallh jeatjah saemien-faageles teeman bïjre, guktie beapmoe, båatsoe-burrie jnv

Datne edtjh viertiestidh guktie aerebi jïh daelie. Åehpiedehtiemisnie maahtah guvvieh, filmh jïh tjoejh nuhtjedh. Åehpiedehteme edtja ryöhkedh 10-15 minudth.

Mubpie biehkie

Baajh learohkh dov klaasesne jallh lohkedæjja åenehks bïhkeden bïevnesh bååstede duntjien vedtedh.

  • Dah edtjieh soptsestidh mj hijven dov åehpiedehtieminie ? (akte aamhtse)
  • Maam maahtah bueriedidh? (akte aamhtse)

Gåalmede biehkie

Minngemes gaajkesh edtjieh  daam ussjedimmie-lïerehtimmiem darjodh.

  • Tjaelieh golme aath datne daehtie åehpiedehtemistie lïereme.
  • Jis maam akt gïerve guarkedh baajh akte jeatjah learohke dam buerkiestidh.
  • Man bïjre sïjhth vielie lïeredh? Ussjedh gusnie jïh guktie maahtah vielie dan bïjre lïeredh.