Oppgave: Drøfte

Laavenjasse: Joejkeme jeala

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Gustav Kappfjell, Gabpien Gåsta, tjaalegem Joejkeme jeala tjaaleme. Tjaaleginie Gåsta joejkemen bïjre ussjedeminie.

Lohkh tjaalegem Joejkeme jeala jïh darjoeh laavenjassem.

Laavenjasse

Tjaelieh tjaalegem gusnie datne tjaalegen Joejkeme jeala åejvievuajnoem buerkesth, jïh buerkesth aaj guktie tjaelije argumenterede.