Oppgave

Laavenjassh: Joejkemen bïjre

Nåejtie gievrine jïh mubpie almetje gievrine rudtjesne gællesje. Guvvie

Lohkh tjaalegem joejkemen bïjre jïh vaestedh gyhtjelasside.

1. laavenjasse

Mij lea joejkeme dov mïelen mietie? Tjaelieh golme tsiehkie-baakoeh jïh buerkesth daejtie.

2. laavenjasse

Gie lij Karl Tirén? Ohtsedh bïevnesh gaskeviermesne.

3. laavenjasse

Mij lea Lappische volksmusik? Maahtah naan vuesiehtimmieh gaskeviermesne gaavnedh?

4.laavenjasse

Tirén akten vuelien bïjre soptseste man nomme Samla hjorden, saemien: Haes vuejehth! Dïhte skoerhtje maaje ij lih enne bovtsh vuajeme gænnah.

Maam joejke-teekste soptseste? Mij lea dan sisvege? Goltelh såemies vuelieh CD:esne Jojk mah åarjelsaemien dajveste. Veeljh aktem dejstie jïh tjaelieh dan bïjre.

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff