Fagstoff

Konsekvenser av mobbing

Publisert: 07.04.2010, Oppdatert: 20.06.2018

Ensom person ved havet. Foto.

Mobbing er skadelig for den det gjelder, og det ødelegger miljøet. Trivsel og trygghet er viktige faktorer for å lære og å utvikle seg, både personlig og sosialt. Mobbing er med på å gi barn og unge psykiske helseplager.

Helseplager

Sammenhengen mellom det å bli utsatt for mobbing og mentale helseplager viser seg særlig i symptomer som angst, depresjoner og selvmordstanker.

Mobbeofrene opplever ofte at det er de selv det er noe galt med, og dette gjør noe med en persons selvbilde. Langvarig mobbing kan føre til at man utvikler frykt for bestemte personer og situasjoner. Denne frykten kan også spre seg til andre områder, og da kan man utvikle generell angst.

Mobbeofre kan derfor ofte bli usikre i møte med andre, og de kan tåle sosialt press dårlig. Spesielt jenter som har vært utsatt for relasjonell mobbing, kan få belastninger senere i livet i form av depresjoner, sosial angst og spiseforstyrrelser.

Også gutter kan få psykiske plager i form av dårlig selvbilde, depresjoner og selvmordstanker. I studier av voksne psykiatriske pasienter rapporterte så mye som halvparten at de var blitt utsatt for mobbing som barn og ungdom.

Forskning viser også at det ikke går så bra med mobberne senere i livet, heller. Dess eldre de blir, dess mindre populære blir de blant sine jevnaldrende. De som mobber, kan også begynne med andre antisosiale handlinger som for eksempel å gjøre hærverk, å stjele, å skulke skolen og så videre. Dette kan utvikle seg videre til rusmisbruk og annen kriminalitet.

Som nevnt tidligere vil den proaktive aggresjonsformen vedvare, og den vil fortsatt vise seg i ulike situasjoner senere i livet. Derfor er det viktig å oppdage disse barna tidlig og jobbe for å styrke empatiutviklingen deres slik at de blir bedre rustet til å ta innover seg og vise innlevelse i andres ståsted.

Se filmen fraSupernytt: Arnar rømte fra mobbing. Den varer i 45 minutter.

Utfordringer til deg

  1. Hvilke konsekvenser kan mobbing få for den som blir mobbet?
  2. Hvilke konsekvenser kan mobbing få for den som mobber?

 

 

Oppgaver