Oppgave

Fengselet som sosialt system

Publisert: 22.08.2018

Illustrasjonsbilde av en mann i arresten hos politiet. Politibetjent ser inn i arresten gjennom en luke. Foto.  

Et fengsel kan defineres som et sosialt system. I denne oppgaven skal du se på to ulike fengsler - og sammenligne dem som sosiale systemer.

Dokumentaren Fra Halden til Attica belyser hvordan et norsk høysikkerhetsfengsel - Halden fengsel, versus et amerikansk høysikkerhetsfengsel, Attica, ser på straff, soning, kriminalomsorg og rehabilitering.

  • Før du ser dokumentaren: Hvilken oppfatning har du av norske fengsler? Hva mener du er formålet med straff i form av fengsel? Diskuter gjerne med en klassekamerat eller flere. Noter ned noen stikkord over hva dere konkluderte med.

Oppgave:

  • Hvilke roller finner du ved de to fengslene? Hva kjennetegner adferden ved disse rollene? Hvilke normer finner du?
  • Hvordan beskriver de innsatte fengslet som system?
  • På hvilken måte utøves sosial kontroll, både uformell og formell, ved fengslene?
  • Hvilken funksjon har fengslene? Er det noen ulikheter knyttet til funksjon, når du sammenligner de to som sosiale systemer?
  • Beskriv sosial struktur for begge fengslene, både uformell og formell struktur. Er det flat struktur, eller hierarkisk struktur?
  • Søk på statistikk om kriminalitet og fengselsstraff i Norge og USA. Vurder kildene du legger til grunn. Hva forteller statistikken deg om fengselsstraff og kriminalitet i de to landene?
  • Se på notatene dine i forkant av oppgaven. Fant du ut noe du ikke visste fra før etter å ha sett dokumentaren og ha jobbet med oppgavene?
  • Den engelske tittelen på dokumentaren er "Breaking The Cycle" - hva henspeiler tittelen på?